PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento Concello de Arbo
Finalidades do tratamento Tramitar as solicitudes de información e as comunicacións dirixidas á persoa delegada de protección de datos
Lexitimación para o tratamento Consentimento inequívoco da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en Exercicio de dereitos en materia de protección de datos persoais
Contacto delegado/a de protección de datos e máis información Protección de datos de carácter personal