Obras en Vial Municipal en Arbo

O CONCELLO DE ARBO, REALIZA A CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN NO VIAL MUNICIPAL QUE VAI UNE A PO-400 COA RÚA ANTONIA TOVAR

Este camiño municipal leva xa un gran numero de anos en funcionamento e precisa dunhas obras de mellora que neste momento convértense en imprescindibles. O citado paso do tempo, o paso dos vehículos e peóns, e as inclemencias meteorolóxicas (chuvia e forte vento fundamentalmente) están a debilitar o trazado da vía.

Ademais, é na beira da estrada onde reside o perigo para os usuarios, xa que a zoa sufriu desprendementos de terra que levou a rodeala con vallas. Foi de vital importancia construír un muro de sostención, traballo realizados por persoal municipal e supervisados polo técnico do Concello,  xa que a terra pode desprenderse por mais áreas e provocar danos moito maiores, afectando incluso a seguridade dos viandantes e inclusive dos vehículos. Estas actuacións contribuirán adicionalmente a mellora visual do contorno da zoa, e tamén para mellorar a accesibilidade e os accesos de Arbo.

 

O muro para sostén de terra ten unha lonxitude de 8 metros de longo e unha altura de un metro e será coroado con formigón compactado para máis seguridade  e colocación de bordillos para seguridade dos peons.

 

“Ensanche e Pavimentación do Vial Municipal Pividal-Mourentan”

O Concello de Arbo, pretende mellorar a pavimentación do camino de titularidade municipal: “Ensanche e Pavimentación do Vial Municipal Pividal-Mourentan”

 

 O Concello de Arbo, ten concedida unha subvención no Plan Concellos 2018-2019- Liña Investimentos, con destino ao financiamento do 100% do investimento para a obra “Ensanche e Pavimentación do Vial Municipal Pividal-Mourentan”, POR IMPORTE DE 170.144,59 €.- (IVE incluido do 21% que ascende a 29.529,23 €.-)

As actuación proxectadas son:

O camino atopase pavimentado na actualidade con firme de mezcla bituminosa en quente, pero o ancho e de 3,00 metros, sendo moi escaso en toda a súa lonxitude, e moi perigoso en certos puntos do seu trazado.

Pretendese obter un ancho de calzada de 5,00 metros e en distintos puntos da obra executarase una cuneta revestida de 1,00metro, polo que se planea conseguir una plataforma constante de 6,00 metros de ancho.

Executaranse as excavacions en desmonte necesarias para conseguir dita plataforma, sendo necesarias muros de mampostería que conteñan as terras dos taludes excavados.

Como se pretende mellorar o trazado, tanto en planta  como en alzado, tamén se rebaixara a rasante actual nun cambio de rasante nunha distancia de 50 metros. Na parte final da obra executarase un ensanche puntual para permitir que os vehículos poidan dar a volva, xa que a partir de ahí, a pista non permite a circulación dos mesmos, e na actualidade, esa zona final e demasiago angosta.

Como obras complementarias o ensanche, aproveitara para entubar un canal de rego existente, que se atopa en zona moi peligrosa do tramo de tubaxe de abastecemento de polietileno, que chegara ata o final da obra, na súa parte máis alta.

Una vez executadas todas as actuacions necesarias, pavimentarase a zona de ensanche cunha capa de base de zahorra artificial de 20 cm de espesor, e una capa intermedia de mezcla bituminosa completamente cunha capa de rodadura de mezcla bituminosa en quente tipo AC16  SURF 50/70D de 5 cm de espesor.

Finalmente, poderán a cota de nova rasante as tapas de pozo de rexistro existentes,  e colocarase una barreira de seguridade tipo bionda na zona máis perigosa que se citaba anteriormente, dando así por rematadas as actuacións reflexadas neste proxecto de construcción.

Coas actuacións previstas pretendese mellorar o servizo que ofrece para os seus usuarios o vial obxeto do proxecto, pois é un camino moi utilizado, tanto por vehículos como por peatons.

CHARLA SOBRE DEFENSA PERSOAL FEMININA NO AUDITORIO DE ARBO

CHARLA SOBRE DEFENSA PERSOAL FEMININA NO AUDITORIO DE ARBO

O  Concello de Arbo organiza, no Auditorio Multiusos, unha charla informativa o próximo 2 de febreiro ás 19.00 horas sobre un curso de Defensa Persoal Feminina.  A actividade ofrecerá información sobre adestramento físico e psíquico para crear protocolos de actuación para mulleres ante diversas situacións. O proxecto pretende servir como ferramenta de prevención e  empoderamiento das mulleres desde unha visión que abarca os espazos físicos, emocionais e psicolóxicos, creando tamén unha cadea de unión entre mulleres comprometidas.

Na organización da charla e do curso colaboran a Asociación de Mulleres  Rurais e impárteo Juan José Martínez, adestrador de defensa persoal feminina.

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN ARBO

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA UN CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN ARBO

El Concello de Arbo organiza un curso de monitor de actividades de tiempo libre de 350 horas (200 horas lectivas y 150 horas de prácticas) . Será impartido por Formagal y se realizará en las instalaciones del Museo Arabo de Arbo. El plazo de inscripción se encuentra ya abierto hasta el 10 de febrero y finalizará cuando se cubran las veinte plazas asignadas, siendo publicada la lista de admitidos por orden de inscripción.

El curso, que tiene un coste de 210€ por alumno, contará con profesores expertos y especializados ya que hoy en día es necesario disponer de la titulación adecuada para trabajar con jóvenes y desarrollar actividades de tiempo libre con ellos, bien sea en una asociación juvenil, un campamento de verano, un albergue, etc. El curso tendrá todo el material necesario a disposición de los aprendices para el seguimiento del curso e incluye 150 horas de prácticas en centros de trabajo, poniendo en valor así todo lo aprendido. Además, se realizará un seguimiento y evaluación de los resultados, ya que se trata de un título oficial homologado por la Xunta de Galicia. Los interesados pueden dirigirse al concello a solicitar su inscripción.

 

Obras Acondicionamento Vial Rial do PAzo - As Laxas (anualidade 2019)

COMENZA A SEGUNDA FASE (ANUALIDADE 2019)  DA AMPLIACIÓN DO VIAL DENDE RIAL DO PAZO ATA AS LAXAS

A finais do ano 2018 adxudicáronse as obras de ampliación do vial que transcorre dende o Rial do Pazo ata As Laxas, quedando rematada a obra no 50% do proxecto que correspondía a anualidade 2018.

Os traballos consisten na ampliación, mellora do trazado e drenaxe da vía, a realización de cunetas formigonadas e unha capa de firme e pintado do eixe da estrada. A obra está  financiada  pola Axencia  Galega de Desenvolvemento Rural pertencente a Consellería de Medio Rural. O alcalde de Arbo, Horacio Gil, visitou a zona e comprobou xunto co técnico que as obras estanse axustando o proxecto.

Avaance obras en Eidos de Arriba

ACONDICIONAMENTO DO VIAL EN EIDOS DE ARRIBA – SELA

As obras están enmarcadas dentro do Plan de Infraestructuras Rurais 2018, “Ampliación e acondicionamento do vial sito en Eidos de Arriba da parroquia de Sela en Arbo”

O Director Xeral de Desenvolvemento Rural don Miguel Ángel Pérez Dubois e o alcalde do Concello de Arbo don Horacio Gil asinaban un convenio en Santiago para execución de esta obra de infraestrutura rural.

As obras se plantexan pola necesidade de facilitar o acceso normal de veciños e vehículos de servizo como ambulancia, bombeiros, etc, o barrio de Eidos de Arriba. Un lugar de difícil acceso ata o momento, debido a configuración vial do núcleo actual, adaptándose o trazado existente o camiño público no que se están realizando as obras.

As obras consisten no desbroce, retirada de terra vexetal, desmonte e terraplenado, construción dun trazado de un carril por sentido de circulación, coa canalización de auga de rego e novos muros para contención de terra nas fincas afectadas pola ampliación.

Estas obras relaciónanse coa dinamización da base produtiva do medio rural, co obxectivo de dignificar e mellorar a calidade de vida da poboación que reside nas zonas rurais. As obras realizadas dentro deste plan nos últimos anos foron as melloras no acceso dos Eidos de Arriba en Sela, As Searas en Arbo, Espedregada e Fontán en Cabeiras, entre outras. 

Mellora de Acceso a Paravedra

O CONCELLO DE ARBO, PRETENDE MELLORAR A PAVIMENTACIÓN DO ACCESO A PARAVEDRA, NA PARROQUIA DE MOURENTAN

O Concello de Arbo, ten concedida unha subvención no marco do  Plan Concellos 2018-2019- Liña Investimentos, con destino ao financiamento do 100% do investimento para a obra “Acceso a Paravedra” POR IMPORTE DE 70.545,21 €.-

O obxecto do presente proxecto consiste na ampliación do vial existente para facer posible  o paso de vehículos polo mesmo.  A obras realizanse por mor do mal estado do vial mencionado donde o  firme atopase deteriorado e con fochancas en diversas zonas o que perigoso o paso de vehículos é peons

 O pavimento estará formado por formigón rachado . Baixo este pavimento se extenderá una capa de zahorra artificial Cómpre realizar cinco muros de contención de mampostería nas zonas indicadas nos planos.Se repondrá a rede de drenaxe de pluviales existente, así como una rede de rego. Será necesario o retranqueo, dacordo ao definido nos planos do proxecto.

A lonxitud total do vial é de 220m. Se modificará o rasante do mesmo puntualmente, para lograr sobreanchos nalgunhas zonas, mantendo os accesos ás fincas.

O concello non conta con medios persoais nin materiais para acometer ditas obras.

Mellorar as infraestructuras de comunicación municipais que serven de acceso a distintas localidades do municipio, co obxetivo de favorecer as condicions de transito e seguridade viario, e deste modo, proporcionar mellora calidade de vida aos habitantes, contribuir a despoboación e formentar a actividade económica e o obxetivo do actual gobernó. O vial conta na actualidade cunha anchura insuficiente para o paso de vehículos medianos, con estreitamento de ata 2,06m, o que fai imposible o acceso de vehículos tales como ambulancias, coche de bombeiros a una zona de núcleo rural.

Mellora na Estrada de Perneiral

O CONCELLO DE ARBO ESTA ACOMETENDO OBRAS DE MELLORA NA ESTRADA DE PERNEIRAL NA PARROQUIA DE CABEIRAS – ARBO

As obras realizanse  para ampliación do ancho útil da calzada e mellorar con estes traballos a seguridade vial de vehículos e peons

A obras realizanse  para ampliación do ancho útil da calzada e mellorar con estes traballos a seguridade vial de vehículos e peons

As obras consisten en:

Encaixado de cuneta existente de medio tuvo de formigon mediante tuvería de PVC, incluindo demolición da cuneta, instalación de novo colector, recheo de formigon ata cota de asfaltado, totalmente terminado, incluindo parrilla tramex en arqueta da marxe oposto. Instalación de dous portacontenedores,  e instalación de novo colector de pvc .

Demolición de arqueta existente e instalación de nova arqueta prefabricada de formigon, incluido, incluindio a instalación de guillotinas para desvio de augas de regadío e parrilla tramex na sua parte superior, totalmente terminado. Colocación de tapas de reixas de función bisagras para levantado e resistente o paso de vehículos.

 

Curso Primeros Auxilios

ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA UN CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS EN ARBO

O  Concello de Arbo organiza un curso de formación de 20 horas sobre primeiros auxilios. Será impartido por Formagal e realizarase nas instalacións do Museo  Arabo de Arbo do 4 ao 8 de febreiro en horario de 16.30 a 20.30 horas. O prazo de inscrición atópase xa aberto e finalizará cando se cubran as vinte prazas asignadas, sendo publicada a lista de admitidos por orde de inscrición.

O curso, que ten un custo de 25€ por alumno que serán pagados o primeiro día do curso o responsable da empresa que imparte o mesmo, contará con monitores expertos e especializados validados pola Xunta de Galicia e terá todo o material necesario a disposición dos aprendices para o seguimento do curso. Ademais, realizarase un seguimento e avaliación dos resultados. Os interesados poden dirixirse ao concello a solicitar a súa inscrición.

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011