Parque Infantil do P.A.I

ADECUACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EN ARBO: PARQUE INFANTIl DO P.A.I

 

O Concello de Arbo o abeiro da ORde do 22 de decembro de 2014 en virtude da Resolución da Vicepreseidencia e Conselleria  de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,  pretende levar a cabo a adecuación, mellora e ampliación de varias infraestructuras públicas dentro do territorio do Concello de Arbo, levando a cabo as obras consistentes en adecuación á normativa en materia de parques infantís. Ditas actuacións consistiran na melloras e adecuación á actual normativa vixente sobre espazos infantís do parque existente en San Xoán de Barcela ao carón do P.A.I

 

, .

Pista Deportiva

PISTA DEPORTIVA NO CEIP ANTONIO CARPINTERO

(ESTADO ACTUAL DA PISTA)

Con cargo a subvención concedia pola Deputación Provincial de Pontevedra e cunha financiación do 100%  do investimento vanse levar a cabo as obras de “Pista Deportiva no CEIP Antonio Carpintero”.

Segundo o proxecto básico e  de execución indícase que as obras consisten na execución dun novo pavimento deportivo sobre o existente, co marcado e sinalización da pista de xogo.

Infraestructuras públicas en Arbo

ADECUACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EN ARBO: PARQUES INFANTIS E ALUMEADO PÚBLICO

O Concello de Arbo o abeiro da ORde do 22 de decembro de 2014 en virtude da Resolución da Vicepreseidencia e Conselleria  de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,  pretende levar a cabo a adecuación, mellora e ampliación de varias infraestructuras públicas dentro do territorio do Concello de Arbo, levando a cabo as obras consistentes en adecuación á normativa en materia de parques infantís e alumeado público. ditas actuacións consistiran na melloras e adecuación á actual normativa vixente sobre espazos infantís do parque existente na Alameda de Turbela ao carón do Centro de Saúde e do existente en San Xoán de Barcela ao carón do P.A.I, así como na ampliación da rede de alumeado público na estrada PO-400 ao seu paso polo centro do municipio coa instalación de luminarias nunha zona que actualmente está deficientemente alumeada.

As obras de adecuación e mellora no parque existente en Turbela xa comezarón.

Reparación Estacións Deputadoras

REPARACIÓN E MELLORA DAS ESTACIÓNS DEPURADORAS DO CONCELLO DE ARBO

Con cargo a subvención concedida pola Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia e Consellerria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e co finaciamento do 100% da referida actuación, o concello de Arbo procederase a reparación e mellora das estacións depuradoras do Concello de Arbo, consistentes en:

- Estación de Sela: Sementado de céspede resistente en toda a parcela e matemento da depuradora.

- Bombeo en Sela: Arranxo e mantemento do bombeo

-Depuradora de Barcela: Colocación dunha zona axardinada na entrada e sementarase céspede en toda a parcela, revisión e mantemento, pintado da estructura das antiguas depuradoras, e montaxe de bomba.

- Depuradora de Eiras: Mellora e acondicionamento do tramo de regato lindeiro coa instalación, pintado das estructuras das antigas depuradoras, colocación de zona axardinada na entrada e sementado de céspede, e montaxe de bomba para mellorar o gasto de mantemento. 

Retranqueo Muro en Sela

RETRANQUEO DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE VIAL

Con cargo a subvención concedida por Resolución da Deputación de Pontevedra e co financiamento do 100%  o Concello de Arbo procedeu a execución  das obras consistentes no desmonte de parte do actual muro de peche e contención, baleirado do fronte de parcela e reconstrución do muro na súa nova posición, co fin de dar continuidade ao viaria de recente execución que comunica a zona de Eidos de Abaixo coa estrada PO-400, de forma que quede dito vial enlazado co vial existente que atravesa o nucleo de Sela. 

As obras pendentes de rematar, facilitarán os veciños de Sela a entrada dende a PO-400 a Feira.

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011