Compra fregadora para Limpeza C.E.I.P Antonio Carpintero

O Concello de Arbo pretende reforzar a limpeza e desinfección levada a cabo no Colexio Público C.E.I.P Antonio Carpintero con motivo das novas medidas adoptadas pola crise sanitaria do COVID-19.

Cando as zonas a fregar son máis grandes, como sucede nas instalación do Colexio  e tendo en conta o momento que estamos vivindo e os protocolos establecidos pola Xunta de Galicia para previr o covid-19, a limpeza ten que ser máis exhaustiva.

Con esta fregadora aumentase o ancho do fregado incrementando a eficiencia operativa e chegando a todas as superficies facendo unha limpeza máis segura para os alumnos e alumnas.

O importe da fregadora ascende a 2.395,80 (IVE 21% incluído que ascende 415,80€.-) 

 

 

Rehabilitación Paco de Música de San Benito

O CONCELLO DE ARBO,  CONTRATA A RESTAURACIÓN DO PALCO DE SAN BENITO

 • O Concello de Arbo, contratación “Restauración Palco De San Benito”
 • O Importe do contrato  ascende a:  10.151,30 € (IVE incluído do 21% )
 • As obras serán financiadas pola Deputación de Pontevedra, polo Obispado de Tui e polo Concello de Arbo.

As obras teñen  como obxectivo principal a restauración do referido palco, para devolver a este elemento arquitectónico unha cuberta digna, conservando os seus elementos orixinais e reparando os que estean afectados por algunha patoloxía e sexan recuperables, substituíndoos en caso necesario por outros de igual deseño que os orixinais,  e sobre todo eliminando os engadidos ou transformacións sufridas que desvirtúan a súa imaxe, para garantir a súa durabilidade e mantemento.

O importe das obras ascenden a 10.151,30 €.- que serán financiadas coa achega da Deputación de Pontevedra que concedeu ao  Concello de Arbo unha subvención por importe de 4.031,77 pola Diocese de Tui-Vigo  dacordo o convenio asinado o día 28.09.2020 onde esta última se compromete a colaboración no financiamento da actuación no importe de 3.500,00 euros a ingresar nas arcas municipais tras a sinatura do referido convenio de colaboración e o concello achegará 2.619,53  euros.

Parque Forestal Bouza de Miguel (2ª Fase)

O CONCELLO DE ARBO LICITA ACTUACIÓN NO PARQUE FORESTAL DE BOUZA DE MIGUEL

BOUZA DE MIGUEL, UN AREA RECREATIVA PARA PASAR UN DÍA DE DIVERSIÓN EN FAMILIA

 •  As actuación a contratar levaranse a cabo no Parque Forestal Bouza de Miguel nunha segunda Fase.
 • O importe do contrato ascendería á cantidade de 31.212,88 (IVE do 21%  incluído que ascende a 5.417,11 €.-) que serán subvencionados pola Deputación e con fondos propios do Concello de Arbo
 • O Concello conta  coa concesión de subvención concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra por importe de 21.849,02 €, ao abeiro  do reparto da segunda convocatoria de axudas a Concellos destinadas a Mellora dos Montes mediante a creación de Parques Forestais, e conta con recursos propios para financiar a parte non cuberta pola subvención no orzamento definitivo aprobado cara o exercicio 2020 e publicado no BOPPO de 9 de xuño de 2020.

 

Este Concello ten a necesidade de contratar as actuacións  a levar a cabo no “Parque Forestal Bouza de Miguel” nunha segunda fase (anualidade 2019-2020) e tras a redacción da correspondente separata dun proxecto máis global.

A zona obxecto de estudio localízase no lugar de Bouza de Miguel, parroquia de Santa María de Arbo, pertencente ao concello de Arbo, provincia de Pontevedra.

 

 O Concello de Arbo, asinou un convenio coa Comunidade de  Montes en Man Común de Arbo, por ser os propietarios dos terreos,  que permite a realización destas actuacións en solo veciñal.

 

Coa execución das actuacións contempladas no presente proxecto preténdese acadar un múltiple obxectivo:

 

ï‚· Redución do risco de incendio e da ameaza que este supón sobre as vivendas no caso de producirse, mediante a eliminación de especies pirofitas e creación de áreas de frondosas caducifolias en torno os núcleos de poboación e instalación municipais, que actuarán como corta lumes verde.

 

ï‚· Mellora da diversidade florística do espazo mediante o uso de especies frondosas autóctonas e conversión de piñeirais en carballeira ou fraga.

 

ï‚· Mellora do uso público, mediante colocación e instalación de diversos elementos de características construtivas integradoras co espazo forestal no que se sitúa.

Actuacións

As actuacións poden clasificarse en tres grandes grupos:

 1. Actuacións de prevención de incendios forestais
 2. Actuacións de mellora dos valores ambientais coa: eliminación de acacia e mimosa, Eliminación de Eucalipto e Piñeiro, e a Creación de áreas poboadas por mestura de  frondosas caducifolias.
 3. Medidas de posta en valor do uso público ca: instalación dun punto de recollida de residuos sólidos, a construción dun Asadeiro, a colocación dunha Fonte, a creación dunha área de aparcadoiro e a Instalación dun Circuíto de Biosaúdables, de características construtivas que os fan integrables neste entorno forestal e a súa promoción coa elaboración de material audiovisual para a promoción do espazo

Finalización obra vivenda Social en Cequeliños

O CONCELLO DE ARBO XA DISPON DA SUA PRIMEIRA VIVIENDA SOCIAL

·A vivenda esta ubicada na antiga Escola de  Mestres de  Cequeliños

·Para financiar as obras dende o Concello de Arbo optaban a unha  línea de Subvencións da Xunta de Galicia orientada a restauración de este tipo de inmobles.

A finais do ano 2019 o Concello de Arbo recibía unha achega por importe de 8.269,00€ do Instituto Galego de Vivenda e Solo da Consellería de Medio Ambiente para a posta en marcha da súa primeira vivenda social.

 A adxudicación do contrato realizábase a principio de ano, sendo unha empresa local de Arbo, a encargada de realizar os traballos para a posta en marcha da vivenda social. As obras de rehabilitación da casa de Mestres de Cequeliños, tiveron que se aprazadas durante o estado de alarma o que retrasou un pouco a evolución do proceso.

Outras das vivendas de titularidade municipal a Casa de Mestres en Sela, foi rehabilitadas para a posta en Marcha da Casa do Maior que dan servizo a cinco dependentes dende xuño de 2019

 

O obxetivo é iniciar un programa de restauración das vivendas de mestres de Cequeliños para polas a disposición en réxime de alugamento, á residencia habitual e permanente para aquelas familias con baixos recursos. Así o anunciou o rexedor da localidade de Arbo, Horacio Gil, quen explicou que unha vez rematada a antiga casa de mestres de Cequeliños reforzarase a política social que se esta levando a cabo dende a chegada do seu Goberno ao Concello de Arbo  “Melloras no SAF, Axudas de Emerxencia social,  a Casa do Maior en Sela, a compra de inmoble para Centro Social que se licitara en breve, ou o terreno para a residencia da Terceira Idade” avalan o traballo realizado dende o ano 2014 ata o momento.


Obras acceso Couto - As Laxas

ARBO DESTINA 38.000 EUROS PARA ÁS OBRAS DE ACCESO COUTO AS LAXAS

 • Concello de Arbo contrata as obras de “Acceso Couto a  As Laxas”,  tras resolución de concesión de Subvención da Axencia Galega de  Desenvolvemento Rural dacordo coa resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de  Galicia 2014 – 2020
 • O importe das obras ascende a 38.102,90 €.- (IVE 21% incluído).
 • Despois do proceso de licitación e adxudicación as obras comezaron e o prazo de execución de 3 meses 

Á vista do expediente que se tramitou ante a Axencia Galega de  Desenvolvemento Rural dacordo coa resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de  Galicia 2014 – 2020 para “Acceso Couto – As Laxas”, cun orzamento total de 38.102,90 €.- (IVE do 21% incluido) o Concello de Arbo, recibia da Consellería de Medio Rural comunicación da concesión de subvención o pasado 16 de xullo para a mellora do Camiño de As Laxas.

Mellorar as infraestruturas de comunicación municipais que serven de acceso a distintas localidades do municipio, co obxectivo de favorecer as condicións de transito e seguridade viario, e deste modo, proporcionar mellora calidade de vida aos habitantes, contribuír a evitar a  despoboación e fomentar a actividade económica.

 

A Roza do terreo, demolición e realización do movemento de terras necesario, escavacións e terraplenados, así como a carga e transporte do material sobrante a entulleira. Execución de  muros de cachotería, realización de cunetas  formigonadas nos tramos sinalados nos planos, ampliación do vial e posteriormente aglomerado en quente  e pintado do eixo e colocación de barreiras de seguridade, son algunhas das obras que constan na memoria do proxecto.

Achega para elaborar PACES

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA DE 4000,00€.- PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXIA SUSTENTABLE (PACES) 

Ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostible cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2020 (código de procedemento MT210A) (D.O.G. Nº 93, 14 de maio de 2020), o Concello de Arbo, recibe  a resolución ditada pola directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, por delegación da súa Conselleira, pola que se lle concede ao CONCELLO DE ARBO, unha axuda por importe de 4000,00 €.- para a asistencia técnica na elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

 En base a notificación, o Concello de Arbo, ten previsto elaborar e presentar o Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (PACES) , este documento respalda os compromisos adquiridos polo Concello de Arbo ao adherirse ao Pacto dos Alcaldes.

Este servizo será para e asistencia técnica para redacción do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible do Concello de Arbo incluindo todas as accións e metodoloxía segundo a estratexia do modelo PACES e as apostas do Cocello para mitigar emisións de GEI e adaptarse ao cambio

O Concello non dispón dos medios materiais e persoais necesarios para a prestación do referido servizo.

Por elo, dende a Alcaldía solicítase orzamento a empresa a empresa SICASOFT SOLUTIONS, S.L con CIF:B-70452263, con ampla experiencia neste campo, que achega a súa proposta económica para o servizo de asistencia técnica para a elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

O valor estimado ao que ascende o presente contrato fíxase en 3.305,78 € (IVE excluído), sendo o orzamento base de licitación de 4.000,00 €, dos que corresponden á base os referidos 3.305,78 € e ao IVE do 21% o importe de 694,22 €.-

 

 

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011