Mellora Parque Infantil de Turbela

MELLORA DO PARQUE INFANTIL DE TURBELA 

O Concello de Arbo esta a executar a actuación de investimento denominado "adecuación, mellora e ampliación de infraestructuras públicas en Arbo: Parques Infantis e alumeado público" cun orzamneto de 10.032,89 €.-"  Con esta actuación preténdese a adecuación, mellora e ampliación de varías infraestructuras dentro do territorio do Concello de Arbo, levando a cabo as obras consistentes en adecuación á normativa en materia de parques infantis entre outros do parque existente en Turbela  ao carón do centro médico.  

Axencia de Desenvolvemento Local Arbo

Axencia de desenvolvemento Local de Arbo

  Políticas activas de emprego e impulso empresarial no Concello de Arbo.

O concello de Arbo ven realizando e participando en diferentes iniciativas locais, nacionais, interfronteirizas e europeos para a promoción e creación de emprego na zona, con diferentes resultados positivos. Dende fai bastantes anos, o Concello conta con un axente de emprego e desenvolvemento local que dinamiza a contribúe ao asentamento e éxito destas actuacións a favor do emprego. Como engadido, salientar que Arbo atende, ademais a un número importante de cidadáns portugueses.

Arbo presenta un conxunto de importantes vantaxes para o seu desenvolvemento, como son non so o continuo crecemento do seu parque empresarial se non tamén a proximidade de Portugal  e as apartacións da economía fronteiriza. Ademais, esta asentada na zona unha importan te industria arredor do viño Albariño – Rías Baixas, que  require de atención e promoción continuada dende o punto de vista do desenvolvemento.

Todo elo sen esquecer das potencialidades turísticas, gastronómicas e de mencionar que aporta como recursos a continuar desenvolvendo o territorio de Arbo.

Definición do Proxecto global e obxectivos.

O Axente de Emprego e Desenvolvemento Local manunha estreita relación co  entorno económico para alcanzar a promoción económica do tecido existente, facendo chegar a tódalas empresas do territorio as medidas de fomento da competitividade e o acceso as mesmas. Do mesmo modo promoverán a cultura emprendedora no territorio, fomentando a iniciativa empresarial e apoiando novos proxectos de autoemprego individual e colectivo, informando das medidas de apoio existentes e poñendo en relación ao emprendedor e os recursos especializados.

Así mesmo informa as empresas e aos emprendedores das subvenciones para a contratación de traballadores e do fomento do emprego.

O axente de emprego encargase de levar a cabo a inserción laboral dos demandantes de emprego a través da oferta dos recursos humanos dispoñibles no  territorio, especialmente no que se refire as políticas activas de emprego, identificando as necesidades de persoal a corto e medio prazo, e propoñendo accións de mellora da empregabilidade da poboación desempregada.

O  axente de emprego realiza unha serie de actividades como son:
-Organización de eventos e reunións cos sectores económicos e sociais.

-Edición de material promocional e didáctico.

-Atención de peticións de información e asesoramento e titoría e acompañamento de proxectos empresariais xeradores de emprego.

-Realización de estudios, deseño e xestión de proxectos de dinamización local.

-Implantación e seguimento dos programas de promoción do emprego.
 

 Horario de Atención o Publico

 Luns a venres de 8:00 a 15:00 horas

 Dirección:  2º Andar no Concello de Arbo

Plaza Conistorio 1 36430 - Arbo

Telefono 986 66 50 00

Correo electrónico:  aedlarbo@hotmail.com

 

 

Eficiencia Enerxetica

PROXECTO DE EFFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO NO NÚCLEO URBÁN DO CONCELLO DE ARBO

Co fin de  lograr unha maior eficiencia enerxética no alumeado público do núcleo urbán na estrada PO-400 nas zonas Antonia Tovar e San Benito, debido a que a instlación actual atópase en estado deterioro con obsolencia da tecnoloxía empregada (lá,àras e luminarias) procedese o abeiro da Orde do 24 de novembro de 2014 da Conselleria de Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,  a executar o proxecto de eficiencia enerxética do alumeado publico do núcleo urbán do Concello de Arbo. 

As actuación consiten en substitución das lámpadas e luminarias de vapor de sodio por luminarias novas de tecnoloxía LED máis eficientes, instalación dun controlador de centralización nos cadros de mando para poder controlar, punto a punto, os novos puntos de luz instalados, revisión da posta a terra do cadro, examinado e comporobación das proteccións eléctricas de cada liña coas novas cargas, e comprobación e conexión das partes metálicas accesibles dos soportes das luminarias así como das propias luminarias. 

Infraestructuras públicas en Arbo

ADECUACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EN ARBO: PARQUES INFANTIS E ALUMEADO PÚBLICO

O Concello de Arbo o abeiro da ORde do 22 de decembro de 2014 en virtude da Resolución da Vicepreseidencia e Conselleria  de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,  pretende levar a cabo a adecuación, mellora e ampliación de varias infraestructuras públicas dentro do territorio do Concello de Arbo, levando a cabo as obras consistentes en adecuación á normativa en materia de parques infantís e alumeado público. ditas actuacións consistiran na melloras e adecuación á actual normativa vixente sobre espazos infantís do parque existente na Alameda de Turbela ao carón do Centro de Saúde e do existente en San Xoán de Barcela ao carón do P.A.I, así como na ampliación da rede de alumeado público na estrada PO-400 ao seu paso polo centro do municipio coa instalación de luminarias nunha zona que actualmente está deficientemente alumeada.

As obras de adecuación e mellora no parque existente en Turbela xa comezarón.

Obras no Auditorio Municipal

REPARACIÓN E MANTEMENTO NO AUDITORIO MUNICIPAL

Con cargo a subvención concedida pola Deputación de Pontevedra e co financiamento do 100% da obra, o Concello de Arbo procedeu a executar as obras para a reparación e o mantemento do Centro Multiusos de Arbo. A intervención que se realizou buscou manter a imaxe e a conservación do edifico, dado o grado de deterior no que se atopaba. As obras consistiron  na retirada da tella en mal estado e colocación de outra nova en toddas as cubertas do citado edificio, así como en pintado da zona de entrada e o Auditorio Muncipal. 

Retranqueo Muro en Sela

RETRANQUEO DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE VIAL

Con cargo a subvención concedida por Resolución da Deputación de Pontevedra e co financiamento do 100%  o Concello de Arbo procedeu a execución  das obras consistentes no desmonte de parte do actual muro de peche e contención, baleirado do fronte de parcela e reconstrución do muro na súa nova posición, co fin de dar continuidade ao viaria de recente execución que comunica a zona de Eidos de Abaixo coa estrada PO-400, de forma que quede dito vial enlazado co vial existente que atravesa o nucleo de Sela. 

As obras pendentes de rematar, facilitarán os veciños de Sela a entrada dende a PO-400 a Feira.

 

Reparación Estacións Deputadoras

REPARACIÓN E MELLORA DAS ESTACIÓNS DEPURADORAS DO CONCELLO DE ARBO

Con cargo a subvención concedida pola Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia e Consellerria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e co finaciamento do 100% da referida actuación, o concello de Arbo procederase a reparación e mellora das estacións depuradoras do Concello de Arbo, consistentes en:

- Estación de Sela: Sementado de céspede resistente en toda a parcela e matemento da depuradora.

- Bombeo en Sela: Arranxo e mantemento do bombeo

-Depuradora de Barcela: Colocación dunha zona axardinada na entrada e sementarase céspede en toda a parcela, revisión e mantemento, pintado da estructura das antiguas depuradoras, e montaxe de bomba.

- Depuradora de Eiras: Mellora e acondicionamento do tramo de regato lindeiro coa instalación, pintado das estructuras das antigas depuradoras, colocación de zona axardinada na entrada e sementado de céspede, e montaxe de bomba para mellorar o gasto de mantemento. 

Traida Municipal

TRAÍDA MUNICIPAL DE AUGAS

Esta alcaldía solicita que por parte de tódolos usuarios da traída municipal  se faga un consumo máis responsable da auga, limitando esta EXCLUSIVAMENTE O CONSUMO DOMÉSTICO. Queda PROHIBIDO UTILIZAR A AUGA PARA OUTRO FIN.

Co fin de facilitar as lecturas , os contadores deberán estar colocados en lugar accesible para o persoal municipal, asi como en perfecto estado de conservación e mantemento, ou ben, habilitar os medios para que as referidas lecturas se podan practicar.

 O que se fixa para coñecemento xeral dos veciños deste municipio  E SE FAGA UN USO RESPONSABLE DA AUGA.

Arquivos

EXPOSICIÓN

 
O Concello de Arbo, acolle unha exposición sobre a Biodiversidade de Galicia

A Sala de Exposicións do Centro de Interpretación del Vino y la Lamprea de Arbo “ARABO”, acollerá este mes a Exposición “Galicia Diversidade”, dende os días 11 ata o 28 de Xullo. Esta iniciativa da Concellería de Turismo e Concellería de Medio Ambiente do Concello de Arbo,  en colaboración co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) pretende fomentar a educación ambiental e a Concienciación social para unha mellor conservación do entorno, foi deseñada co fin de dar a coñecer os diferentes ecosistemas, especies e variedades xenéticas que se conservan en Galicia e concienciar os visitantes sobre o valor e a importancia da biodiversidade e favorecer o desenrolo de comportamentos positivos para a conservación das especies e dos seus hábitats.

Os horarios de visita  MARTES   A  DOMINGO, Manana: 12:00h  a 14:00h, Tarde: 17:00h a 21:00h

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011