O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA PARA A “URBANIZACIÓN DO CAMIÑO DA BOUZA”.

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA PARA A  “URBANIZACIÓN  DO CAMIÑO DA BOUZA”.

 • Importe do contrato: 199.466,87 (IVE  do 21% incluído que ascende a 34.618,22 €)

 

 • Prazo de execución fíxase no proxecto técnico en TRES (3) MESES.
 • Concello conta cunha achega da Deputación de Pontevedra incluído no Plan Provincial de obras e servizos (Plan Concellos) 2022-2023, dentro da Liña 1 – Investimentos – ANUALIDADE 2023

O CONCELLO DE ARBO ACOMETERÁ OBRAS DE “HUMANIZACIÓN DO CAMIÑO SAN BENITO

O CONCELLO DE ARBO ACOMETERÁ OBRAS DE “HUMANIZACIÓN DO CAMIÑO SAN BENITO

 • Orzamento: 35.881,35 € (IVE  do 21% incluído que ascende a 6.227,34€)
 • Coas obras proxectadas preténdese optimizar o servizo que ofrece o camiño e mellorar a seguridade viaria do mesmo, xa que, na actualidade, é un vial moi estreito e perigoso.

 

 • O Concello conta cunha achega da Deputación provincial de Pontevedra-  Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencias municipal para a anualidade 2022-2023, dentro da liña 1 – Investimentos

 

PLAN CONCELLOS LIÑA 3

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 28 de xaneiro de 2022, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

3.31188.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE ARBO AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

LIÑA 3: importe máximo da subvención que se pode destinar a esta liña 97.065,72 €

OBRAS DE MELLORA DO ENTORNO DO CRUCEIRO DE SELA.

Por medio de la presente intervención, pretendese poñer en valor o Cruceiro e o seu entorno próximo, xa que  se trata da zona antiga de Sela: para o cal se retirará o aglomerado asfáltico e colocarase formigón árido visto, deixando unha zoa de terra na contorna das arbores e no mesmo estado natural a zona na proximidade do Cruceiro, e facendo unha recollida de pluviais.

A intervención conten os seguintes procesos e materiais • Acondicionamento do terreo no entorno do Cruceiro. Consiste en el desbroce da vexetación e retirada do aglomerado asfáltico necesario para colocar o pavimento de formigón con árido visto. No encontro do Cruceiro manterase o bordillo de pedra e manterase o estado natural do pavimento existente, despois da limpeza do mesmo. Limpeza e retirada de escombros. A obra e seu entorno quedarán preparados para seu uso inmediato. Todos os escombros serán retirados a vertedoiro autorizado.

Esta actuación conta coa autorización da   Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades – Patrimonio Cultural, que marcou as pautas  a seguir para a intervención da mellora.

Se establece un prazo de execución para as obras proxectadas dun (1) mes, contados dende o día seguinte a sinatura da Acta de comprobación do replanteo. 

O Concello conta con financiamento da Deputación de Pontevedra, por acordo da Xunta de Goberno do Ente Provincial de 1 de xullo de 2022,  de acordo coas bases  para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022 (acordo nº 16.31917, CSV: K88T7OHBHHLX4OLZ) con cargo á aplicación 22/332.3322.762.00 do vixente Orzamento provincial, correspondéndolle a este concello a cantidade de 3.022,02 euros para Obras de mellora da pavimentación no entorno do cruceiro de Sela

Os restantes 3.255,94 €.  serán financiados con cargo a fondos propios do Concello existentes na aplicación orzamentaria 336.619 do orzamento  definitivamente aprobado cara o exercicio 2022 por acordo plenario de 07.09.2022, publicado no BOPPO nº 173 de 09.09.2022; atopándose a presente actuación no anexo de investimentos do referido orzamento.

Comezan en Arbo as obras de mellora do ensanche do vial da igrexa de Santa María á capela de San Pedro

Comezan en Arbo as obras de mellora do ensanche do vial da igrexa de Santa María á capela de San Pedro

Coas actuacións previstas pretendese mellorar o servizo que ofrece para os usuarios o vial de acceso dende a Igrexa ata a Capela de San Pedro na parroquia de Arbo , obxecto da obra, pois é un vial utilizado, tanto por vehículos como por peóns, prevéndose a súa mellora e pavimentación, ao atoparse en mal estado.

As obras previstas conta  con traballos previos e escavacións: Roce do terreo, demolición dos pavimentos existentes e realización do movemento de terras necesario, coa escavación (principalmente en roca, con martelo  picador), así como a carga e transporte do material sobrante a entulleira.

Executaranse muros de pedra do país, para a contención dos camiños, ou a reposición do peche das parcelas afectadas. Realizarase a recollida das augas pluviais dispoñendo unha cuneta de formigón. Executaranse tubaxes de PVC. Pozos de rexistro e  arquetas. Renóvase a rede de iluminación do vial e a rede eléctrica e rede de telecomunicacións e pavimentación.

Por  medio da presente intervención, ponse en valor a Capela de San Pedro e a Igrexa de Santa María de Arbo  e o seu  entorno próximo, xa  a Granxa tratase da zona máis antiga de Arbo e  pretendese  conservar o patrimonio municipal, recuperar a imaxe de construcións tradicionais,  e dotar de servizos adecuados ás instalacións existentes,  así como mellorar a súa funcionalidade e fomentar o seu uso e mantemento, mellorando tamén a seguridade vial e facilitar o acceso ao barrio da Granxa.

 

O orzamento base de licitación ascende á cantidade de  202.988,56 € (IVE do 21% incluído que ascende a 35.229,42 €) e conta cunha achega da Deputación Provincial de Pontevedra, no marco do Plan Concellos 2022-2023: Liña 1: Investimentos. 

MELLORA DO ACCESO A PAZOS

 O ACCESO AO LUGAR DE PAZOS-BARCELA AFRONTA UNHA NOVA FASE DE MELLORA

Os traballos de mellora deron comezo nos últimos días  e o Concello de Arbo invertirá  40.706,94 (IVE 21% incluído) para continuar coa mellora do acceso a Pazos – Barcela.

A actuación ten como obxectivo o ensanche e a mellora do acceso dun camiño municipal, no lugar de Pazos, na parroquia de Barcela – Fase II .

O Concello conta  con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra, de acordo as bases publicadas no BOPPO nº230 do 27/11/2021, pola que se convocan as bases reguladoras e convocatorias do Plan Provincial de obras e servizos (Plan Concellos 2022-2023), dentro da Liña 1 – Investimentos,  ao serlle concedida por Resolución da Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra unha subvención de 40.706,94 € para a actuación denominada “Ensanche e Mellora do acceso no lugar de Pazos – Barcela”

ARBO REMATA UNHA DAS OBRAS MÁIS IMPORTANTES PARA SELA:

ARBO REMATA UNHA DAS OBRAS MÁIS IMPORTANTES PARA SELA: A " MELLORA DO CAMIÑO DE PORTAFEITOS QUE DA ACCESO AOS EIDOS DE ARRIBA"

 

 • O Importe das obras ascendeu a 79.911,68 € (IVE incluído do 21% que ascende a 13.868,97 €) e contan cunha achega da Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos

 

 • O obxecto do contrato foi a realización de actuacións necesarias para mellorar a pavimentación e o drenaxe lonxitudinal do camiño obxecto do proxecto co fin de facilitar o acceso aos veciños da zona.

MELLORAS DA CIRCULACIÓN NO PARQUE EMPRESARIAL DE SAN XOAN DE BARCELA-ARBO”

O CONCELLO DE ARBO REALIZARA MELLORAS NA CIRCULACIÓN NO PARQUE EMPRESARIAL

 • O Importe do contrato: 88.570,39 € (IVE  do 21% incluído que ascende a 15.371,72 €)
 • As obras de “MELLORAS DA CIRCULACIÓN NO PARQUE EMPRESARIAL DE SAN XOAN DE BARCELA-ARBO” , contan con financiamento da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, no importe de 74.396,46 € que corresponde ao 80% do investimento subvencionable de 92.995,75 € (que incluiría  obras, máis honorarios de  redacción do proxecto e dirección das obras), en virtude de resolución da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación de data 09.06.2022.

 

 • O  Concello de Arbo, asumira ó 19.013,93 € restante con cargo a fondos propios previstos no orzamento municipal cara o exercicio 2022

 

 • As obras acaban de ser adxudicadas é de tres meses.

 

O Concello de Arbo, vai inverter 88.570,39 €.- na mellora da Circulación no Parque Empresarial de Arbo. As citadas obras pretenden resolver os problemas de circulación e dar un servizo digno a unha serie de industrias situadas no polígono. As obras acaban de ser adxudicadas e o prazo de execución das obras é de tres meses.

 

As obras de “MELLORAS DA CIRCULACIÓN NO PARQUE EMPRESARIAL DE SAN XOAN DE BARCELA-ARBO” , contan con financiamento da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, no importe de 74.396,46 € que corresponde ao 80% do investimento subvencionable de 92.995,75 € (que incluiría  obras, máis honorarios de  redacción do proxecto e dirección das obras), en virtude de resolución da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación de data 09.06.2022 e son necesarias dado os difíciles xiros que soportan os vehículos pesados para acceder ás industrias.

 

As obras fundamentalmente refírense a unha renovación do pavimento asfáltico actual cunha capa de aglomerado en quente nas interseccións e as obras necesarias para encaixar unhas glorietas no terreo existente. O pavimento actual está totalmente asfaltado.

 

O CONCELLO DE ARBO CONTRATA UNHA AUDITORÍA PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN PARA MINIMIZAR AS PERDAS DE AUGA DO CONCELLO

O CONCELLO DE ARBO CONTRATA UNHA AUDITORÍA PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN PARA MINIMIZAR AS PERDAS DE AUGA DO CONCELLO

 

 • O Importe  da contratación: 9.375,00 €.- (IVE 21% incluído).
 • O Concello de Arbo, acaba de contratar unha auditoria para minimizar as perdas de auga no abastecemento municipal.
 • O Concello conta cunha achega de Augas de Galicia, no do 80% do orzamento do por un importe de  a cantidade de 7.500,00 €.- os 1.875,00 €.- restantes van a cargo dos fondos propios do Concello de Arbo.

 

O 11 de xaneiro de 2020 entrou en vigor a Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario. Esta lei ten entre os seus obxectivos garantir a prestación adecuada dos servizos de abastecemento de auga cando exista un episodio de seca, tendo en conta os recursos hídricos dispoñibles, e establecer as normas e as medidas para o aproveitamento dos recursos hídricos nos períodos en que exista un episodio de seca, co fin de reducir a vulnerabilidade fronte a este evento, buscando unha garantía no abastecemento á poboación en equilibrio co medio natural e tendo en conta os posibles efectos do cambio climático.

A Lei 9/2019 establece na disposición adicional segunda que, no prazo máximo de dous anos, contado desde a entrada en vigor desta lei, todas as administracións públicas responsables dos sistemas de abastecemento á poboación deberán levar a cabo unha auditoría co obxecto de cuantificaren as perdas de auga nas súas instalacións de abastecemento en alta e de subministración en baixa.

O Concello de Arbo, para  cumprir co establecido na Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario contrata unha  AUDITORÍA MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO E PLAN DE ACTUACIÓN PARA MINIMIZAR AS PERDAS DE AUGA DO CONCELLO DE ARBO por importe de 9.375,00 €.- (IVE 21% incluído), dos cales 7.500,00 €.- son subvencionados por Augas de Galicia da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade dacordo a resolución de data 17.08.2022  e corresponden o 80% do importe da actuación e sendo o 20% do importe restante, que ascende a 1.875,00 €.- con cargo a fondos propios do Concello de Arbo.

 

 Os Traballos a realizar na auditoría:

 1. Unha descrición detallada do sistema de abastecemento do concello, contendo, como mínimo:

• Unha explicación do funcionamento do sistema de abastecemento.

 • Un inventario dos elementos singulares (puntos de captación de auga e a súa tipoloxía, equipos de medición existentes en captación, transporte, distribución e usuario final, estacións de bombeo de auga, depósitos de almacenamento, estacións de tratamento de auga potable), coas súas principais características, emprazamento e fotografías.

• Información sobre as redes de abastecemento (condución e distribución), lonxitude da rede de distribución, o estado de conservación e antigüidade das instalacións de abastecemento existentes.

• Inventario estimado do parque de contadores, características e antigüidade.

 • Os núcleos de poboación e zonas aos que se subministra auga.

b) Documentación gráfica, planos en formato dixital (CAD ou SIX), do sistema de abastecemento do concello, contendo como mínimo: puntos de captación de auga, equipos de medición existentes dende a captación aos puntos de consumo, estacións de bombeo de auga, depósitos de almacenamento, estacións de tratamento de auga potable e as zonas e núcleos aos que se subministra auga.

c) Datos sobre o volume medio de auga captada e subministrada á rede de abastecemento, o número de usuarios conectados diferenciados por tipoloxía (domiciliarios, grandes consumidores, etc.), e a tipoloxía de consumos de auga rexistrados e non rexistrados e facturados e non facturados.

d) Un balance hídrico de todo o sistema de abastecemento, tendo en conta a auga captada, a auga rexistrada e a auga non rexistrada.

 e) Un plan de actuacións aprobado no pleno municipal do concello para minimizar as perdas de auga dos sistemas de abastecemento á poboación nos seguintes catro anos, contendo, como mínimo:

• Medidas e actuacións para a redución dos consumos autorizados non rexistrados.

• Medidas e actuacións para a redución das perdas aparentes (erros de medición, erros de lectura, consumos non autorizados).

• Medidas e actuacións para a redución das perdas reais

 

 

OBRAS DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE ARBO

O Concello de Arbo realizou obras de “Proxecto de OBRAS DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE ARBO ”, tras resolución de concesión de Subvención pola Deputación Provincial de Pontevedra por acordo da  Xunta  de Goberno  de data  10 de decembro de 2021, no marco da convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2021.

Orzamento: 4.489,10 € (IVE 21% incluído).

Á vista do expediente que se tramitou ante a Deputación Provincial de Pontevedra, no marco da  convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2021,  para a obtención dunha achega para as obras de proxecto de obras de rehabilitación do casco histórico de Arbo”.

A memoria técnica redactada polo Sr. Arquitecto Municipal D. Teodoro de Francisco Antes o 25 de  outubro de 2021, serviu de base para a petición da subvención,  e no que se fixa como orzamento da referida actuación o importe de 4.489,10  € (IVE   do 21% incluído que ascende a  779,10 €).

Esta a actuación contou con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra, no importe de 3.017,18 €  en virtude de acordo da Xunta de Goberno do Ente Provincial de 10 de decembro de 2021, recibido o 20.12.2021; asumindo o Concello con cargo a fondos propios o importe restante de 1.471,92 €.

MELLORA NA EDAR DE BARCELA

MELLORA NA EDAR DE BARCELA 
 
 
Concello de Arbo, realizara  obras de “MELLORAS NA EFICIENCIA ENERXÉTICA E REPARACIÓNS NA EDAR CHAN DE BARCELA-ARBO (PONTEVEDRA)”, tras a sinatura do Convenio para investimentos Ambientais entre a Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Arbo.
 
A actuación conta con financiamento da Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes,  no importe de 48.388,48 €, que  se  corresponde co 100% do investimento
 
O expediente esta en proceso de contratación 
 
O Concello de Arbo, esta realizando nestas semanas o procedemento de contratación para as actuación de mellora na eficiencia enerxética e reparación na EDAR de Barcela-Arbo. 
Tendo en conta a necesidade extraordinaria e urxente de asistencia por parte deste Concello  solicitouse colaboración a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para acometer o proxecto de mellora na eficiencia enerxética e reparacións na EDAR de Chan de Barcela, que ten como obxecto reparar os equipos electromecánicos avariados, o que ademais implicará importantes melloras na eficiencia enerxética desta instalación ao permitir adecuar a demanda enerxética ás necesidades de depuración, ao mesmo tempo que se responderá á  necesidade de atender a grave situación existente como consecuencia da avaría que sufriu a bomba de cabeceira da EDAR que afecta gravemente ao funcionamento desta planta depuradora, que evita a vertedura directa das augas residuais. 
O Concello de Arbo asinaba un convenio coa Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Arbo  con data 10.08.2022,   para a actuación denominada “Melloras na eficiencia enerxética e reparacións na EDAR Chan Barcela-Arbo”,  polo que esta actuación conta con financiamento da Xunta de Galicia,  no importe de 48.388,48 €, que  se  corresponde co 100% do investimento
Esta planta é de fabricación do ano  2005, polo tanto, aínda o proceso de depuración segue sendo tecnoloxicamente adecuado, tanto os motores como a instrumentación de control poden mellorarse e sobre todo, obter con elo unha mellora da eficiencia enerxética, e polo tanto unha redución no gasto enerxético que a súa xestión supón. 
As obras, ademais de reducir o consumo enerxético da depuradora, permitirá mellorar o proceso de depuración. 

Ir � primeira p�xina Ir � p�xina anterior 

 Ir � p�xina seguinte Ir � �ltima p�xina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011