bECAS FUNDACION SEGUNDO GIL DAVILA 2023--2024

 
 
Para alumnos que inicien o primeiro curso da universidade:
- Fotocopia cotexada do DNI do/a solicitante e dos pais
- Certificado da media dos estudos de Bacharelato máis selectividade, ou certificado académico do
Grado superior realizado. (Orixinal ou copia cotexada).
- Volante de empadroamento colectivo.
- Declaración da Renda do solicitante e dos pais (orixinal ou copia cotexada). Nos supostos de non
ter obriga de presentar declaración da Renda, presentarán “Certificación Negativa”, acompañada da
documentación xustificativa dos ingresos obtidos no ano anterior.
- Resgardo de matrícula e pago de taxas (Orixinal ou copia cotexada).
- Certificación académica persoal (Orixinal ou copia cotexada).
- No caso de posuír a condición de familia numerosa deberá achegarse o libro de familia numerosa
(Orixinal ou copia cotexada).
- No caso de ser orfo/a deberá achegar o certificado de defunción dun ou de ambos
proxenitores/pais.
- No caso de discapacidade do solicitante deberá achegar o certificado que acredite a minusvalía
expedido ou validado polo organismo autonómico correspondente.
Para alumnos que continúan a partir do segundo curso de universidade ou máster
- Fotocopia cotexada do DNI. do solicitante e dos pais
- Declaración da Renda, dos pais (orixinal ou copia compulsada). Nos supostos de non ter obriga de
presentar declaración da Renda, presentarán “Certificación Negativa”, acompañada da
documentación xustificativa dos ingresos obtidos no ano anterior.
- Volante de empadroamento colectivo.
- Resgardo de matrícula e pago de taxas (Orixinal ou copia cotexada).
- Certificación académica persoal (Orixinal ou copia cotexada).
- No caso de posuír a condición de familia numerosa deberá achegarse o libro de familia numerosa
(Orixinal ou copia cotexada).
- No caso de ser orfo/a deberá achegar o certificado de defunción dun ou de ambos
proxenitores/pais.
- No caso de discapacidade do solicitante deberá achegar o certificado que acredite a minusvalía
expedido ou validado polo organismo autonómico correspondente.

© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011