Axencia de Desenvolvemento Local Arbo

Axencia de desenvolvemento Local de Arbo

  Políticas activas de emprego e impulso empresarial no Concello de Arbo.

O concello de Arbo ven realizando e participando en diferentes iniciativas locais, nacionais, interfronteirizas e europeos para a promoción e creación de emprego na zona, con diferentes resultados positivos. Dende fai bastantes anos, o Concello conta con un axente de emprego e desenvolvemento local que dinamiza a contribúe ao asentamento e éxito destas actuacións a favor do emprego. Como engadido, salientar que Arbo atende, ademais a un número importante de cidadáns portugueses.

Arbo presenta un conxunto de importantes vantaxes para o seu desenvolvemento, como son non so o continuo crecemento do seu parque empresarial se non tamén a proximidade de Portugal  e as apartacións da economía fronteiriza. Ademais, esta asentada na zona unha importan te industria arredor do viño Albariño – Rías Baixas, que  require de atención e promoción continuada dende o punto de vista do desenvolvemento.

Todo elo sen esquecer das potencialidades turísticas, gastronómicas e de mencionar que aporta como recursos a continuar desenvolvendo o territorio de Arbo.

Definición do Proxecto global e obxectivos.

O Axente de Emprego e Desenvolvemento Local manunha estreita relación co  entorno económico para alcanzar a promoción económica do tecido existente, facendo chegar a tódalas empresas do territorio as medidas de fomento da competitividade e o acceso as mesmas. Do mesmo modo promoverán a cultura emprendedora no territorio, fomentando a iniciativa empresarial e apoiando novos proxectos de autoemprego individual e colectivo, informando das medidas de apoio existentes e poñendo en relación ao emprendedor e os recursos especializados.

Así mesmo informa as empresas e aos emprendedores das subvenciones para a contratación de traballadores e do fomento do emprego.

O axente de emprego encargase de levar a cabo a inserción laboral dos demandantes de emprego a través da oferta dos recursos humanos dispoñibles no  territorio, especialmente no que se refire as políticas activas de emprego, identificando as necesidades de persoal a corto e medio prazo, e propoñendo accións de mellora da empregabilidade da poboación desempregada.

O  axente de emprego realiza unha serie de actividades como son:
-Organización de eventos e reunións cos sectores económicos e sociais.

-Edición de material promocional e didáctico.

-Atención de peticións de información e asesoramento e titoría e acompañamento de proxectos empresariais xeradores de emprego.

-Realización de estudios, deseño e xestión de proxectos de dinamización local.

-Implantación e seguimento dos programas de promoción do emprego.
 

 Horario de Atención o Publico

 Luns a venres de 8:00 a 15:00 horas

 Dirección:  2º Andar no Concello de Arbo

Plaza Conistorio 1 36430 - Arbo

Telefono 986 66 50 00

Correo electrónico:  aedlarbo@hotmail.com

 

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011