Pavimentación entorno Capilla de San Juan

Obras de Pavimentación entorno Capilla de San Juan 

O Concello de Arbo Contrata as obras de “Pavimentación entorno Capilla San  Juan”, tras resolución de concesión de Subvención da Deputación provincial de Pontevedra-  Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencias municipal para a anualidade 2020, dentro da liña 1 – Investimentos

Esta actuación conta con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra, no importe de 45.000,00 €  en virtude de Resolución de data 06.04.2020, recibida o 17.04.2020.

O entorno da capela de San Xoán atopase moi deteriorado, é por iso que o Concello de Arbo, pretende levar a cabo unha serie de actuacións que permiten unha mellor accesibilidade a capela e o seu entorno, coidando as condicións estéticas da mesma.

 

Coas obras proxectadas pretendese evitar situación de perigo, polo que se proxecta a execución dunha pavimentación do ámbito acorde o entorno existente.  Para elo se propoñen dous tipos de actuación, con dous tratamentos superficiais distintos. As obras fundamentais son a limpeza do ámbito, retirada da capa de formigón do entorno cércano a capela e a colocación de adoquín ou enlosado de granito país, colocación de bancos e dunha varanda de protección nas escaleira de acceso peonil.

 

AS OBRAS A REALIZAR

As obras a realizar segundo memoria técnica  redactada polo Sr. Arquitecto Municipal  D.  Teodoro de Francisco Antes, son as seguintes:

 

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO

TOTAL

M2 de levantado y retirada del pavimento existente y suministro y colocación de adoquín de piedra sobre garbancillo totalmente compactado y rejuntado en el frente y entorno de la capilla.

 

136,00

54,62 €/m2

7.428,32 €

M2 de levantado y retirada del pavimento existente y ejecución de solera de hormigón de 10 cm de espesor realizada con hormigón H25 elaborado en central, con mallazo 15x15x5, realización de juntas y terminado ruleteado.

 

872,00

220,00€/m2

17.440,00 €

Ml de suministro y colocación de bordillo de hormigón, colocado sobre base de hormigón no estructural, rejuntado con mortero de cemento.

 

68,00

16,79 €/m

1.141,72 €

Ml de suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales soldados a los montantes para escalera recta de un tramo, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

 

10,00

126,05 €/m

1.260,50 €

Ud de suministro y colocación de banco con soportes de fundición de hierro dúctil, esmalte sintético o pintura en polvo (tipo jorja) y 5 listones de madera de Guinea de 1800x100x30 mm color avellana. Anclaje mediante empotramiento (4 tornillos DIN933 M10 X 100).

 

4,00

230,99 €/ud

923,96 €

Gestión de residuos

 

 

 

2.687,50  €

 

Seguridad y Salud

 

 

 

          370,10  €

 

TOTAL PRESUPUESTO

 

 

 

    31.252,10 €

 

Gastos Xerais13%

 

 

 

 4.062,77 €

 

Beneficio Industrial 6%

 

 

 

 

 

 

1.875,13  €

 

TOTAL PRESUPUESTO EXECUCION MATERIAL

 

 

 

37.190,00 €

 

IVA 21%

 

 

7.810,00  €

 

TOTAL PRESUPUESTO EXEC. POR CONTRATA

 

 

 

45.000,00 €

 

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011