Bases reguladoras Vivendas Baleiras Concello de Arbo

Por Acordo Plenario celebrado o día 28 de setembro de 2020, foron aprobadas as bases reguladoras do programa de vivendas baleiras, vivenda de Cequeliños (antiga vivenda de mestres).

Achéganse ditas bases e os anexos ás mesmas para a súa publicación no taboleiro e no portal de transparencia da sede electrónica do Concello de Arbo (https://concellodearbo.sedelectronica.gal) para coñecemento xeral dos interesados:

“BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE ARBO

É obxecto das presentes bases a regulación, no concello de Arbo, dos aspectos materiais, persoais, formais e procedimentais do Programa de Vivendas Baleiras, segundo o convenio entre o IGVS e a FEGAMP, asinado en data 03/05/2016, no ámbito do Plan Galego de Rehabilitación, Aluguer e Mellora do Acceso á Vivenda 2015 – 2020 (Plan RehaVIta).

En data 05/04/2019 asinase o acordo de adhesión do concello ao citado Convenio de colaboración entre o IGVS e a FEGAMP.

En data12/04/2019, apróbanse na correspondente comisión de desenvolvemento do convenio as presentes bases reguladoras do programa, definitivamente aprobadas.

Ir � primeira p�xina Ir � p�xina anterior 

 Ir � p�xina seguinte Ir � �ltima p�xina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011