CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN ARBO

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA UN CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN ARBO

El Concello de Arbo organiza un curso de monitor de actividades de tiempo libre de 350 horas (200 horas lectivas y 150 horas de prácticas) . Será impartido por Formagal y se realizará en las instalaciones del Museo Arabo de Arbo. El plazo de inscripción se encuentra ya abierto hasta el 10 de febrero y finalizará cuando se cubran las veinte plazas asignadas, siendo publicada la lista de admitidos por orden de inscripción.

El curso, que tiene un coste de 210€ por alumno, contará con profesores expertos y especializados ya que hoy en día es necesario disponer de la titulación adecuada para trabajar con jóvenes y desarrollar actividades de tiempo libre con ellos, bien sea en una asociación juvenil, un campamento de verano, un albergue, etc. El curso tendrá todo el material necesario a disposición de los aprendices para el seguimiento del curso e incluye 150 horas de prácticas en centros de trabajo, poniendo en valor así todo lo aprendido. Además, se realizará un seguimiento y evaluación de los resultados, ya que se trata de un título oficial homologado por la Xunta de Galicia. Los interesados pueden dirigirse al concello a solicitar su inscripción.

 

Obras Acondicionamento Vial Rial do PAzo - As Laxas (anualidade 2019)

COMENZA A SEGUNDA FASE (ANUALIDADE 2019)  DA AMPLIACIÓN DO VIAL DENDE RIAL DO PAZO ATA AS LAXAS

A finais do ano 2018 adxudicáronse as obras de ampliación do vial que transcorre dende o Rial do Pazo ata As Laxas, quedando rematada a obra no 50% do proxecto que correspondía a anualidade 2018.

Os traballos consisten na ampliación, mellora do trazado e drenaxe da vía, a realización de cunetas formigonadas e unha capa de firme e pintado do eixe da estrada. A obra está  financiada  pola Axencia  Galega de Desenvolvemento Rural pertencente a Consellería de Medio Rural. O alcalde de Arbo, Horacio Gil, visitou a zona e comprobou xunto co técnico que as obras estanse axustando o proxecto.

Avaance obras en Eidos de Arriba

ACONDICIONAMENTO DO VIAL EN EIDOS DE ARRIBA – SELA

As obras están enmarcadas dentro do Plan de Infraestructuras Rurais 2018, “Ampliación e acondicionamento do vial sito en Eidos de Arriba da parroquia de Sela en Arbo”

O Director Xeral de Desenvolvemento Rural don Miguel Ángel Pérez Dubois e o alcalde do Concello de Arbo don Horacio Gil asinaban un convenio en Santiago para execución de esta obra de infraestrutura rural.

As obras se plantexan pola necesidade de facilitar o acceso normal de veciños e vehículos de servizo como ambulancia, bombeiros, etc, o barrio de Eidos de Arriba. Un lugar de difícil acceso ata o momento, debido a configuración vial do núcleo actual, adaptándose o trazado existente o camiño público no que se están realizando as obras.

As obras consisten no desbroce, retirada de terra vexetal, desmonte e terraplenado, construción dun trazado de un carril por sentido de circulación, coa canalización de auga de rego e novos muros para contención de terra nas fincas afectadas pola ampliación.

Estas obras relaciónanse coa dinamización da base produtiva do medio rural, co obxectivo de dignificar e mellorar a calidade de vida da poboación que reside nas zonas rurais. As obras realizadas dentro deste plan nos últimos anos foron as melloras no acceso dos Eidos de Arriba en Sela, As Searas en Arbo, Espedregada e Fontán en Cabeiras, entre outras. 

Mellora de Acceso a Paravedra

O CONCELLO DE ARBO, PRETENDE MELLORAR A PAVIMENTACIÓN DO ACCESO A PARAVEDRA, NA PARROQUIA DE MOURENTAN

O Concello de Arbo, ten concedida unha subvención no marco do  Plan Concellos 2018-2019- Liña Investimentos, con destino ao financiamento do 100% do investimento para a obra “Acceso a Paravedra” POR IMPORTE DE 70.545,21 €.-

O obxecto do presente proxecto consiste na ampliación do vial existente para facer posible  o paso de vehículos polo mesmo.  A obras realizanse por mor do mal estado do vial mencionado donde o  firme atopase deteriorado e con fochancas en diversas zonas o que perigoso o paso de vehículos é peons

 O pavimento estará formado por formigón rachado . Baixo este pavimento se extenderá una capa de zahorra artificial Cómpre realizar cinco muros de contención de mampostería nas zonas indicadas nos planos.Se repondrá a rede de drenaxe de pluviales existente, así como una rede de rego. Será necesario o retranqueo, dacordo ao definido nos planos do proxecto.

A lonxitud total do vial é de 220m. Se modificará o rasante do mesmo puntualmente, para lograr sobreanchos nalgunhas zonas, mantendo os accesos ás fincas.

O concello non conta con medios persoais nin materiais para acometer ditas obras.

Mellorar as infraestructuras de comunicación municipais que serven de acceso a distintas localidades do municipio, co obxetivo de favorecer as condicions de transito e seguridade viario, e deste modo, proporcionar mellora calidade de vida aos habitantes, contribuir a despoboación e formentar a actividade económica e o obxetivo do actual gobernó. O vial conta na actualidade cunha anchura insuficiente para o paso de vehículos medianos, con estreitamento de ata 2,06m, o que fai imposible o acceso de vehículos tales como ambulancias, coche de bombeiros a una zona de núcleo rural.

Mellora na Estrada de Perneiral

O CONCELLO DE ARBO ESTA ACOMETENDO OBRAS DE MELLORA NA ESTRADA DE PERNEIRAL NA PARROQUIA DE CABEIRAS – ARBO

As obras realizanse  para ampliación do ancho útil da calzada e mellorar con estes traballos a seguridade vial de vehículos e peons

A obras realizanse  para ampliación do ancho útil da calzada e mellorar con estes traballos a seguridade vial de vehículos e peons

As obras consisten en:

Encaixado de cuneta existente de medio tuvo de formigon mediante tuvería de PVC, incluindo demolición da cuneta, instalación de novo colector, recheo de formigon ata cota de asfaltado, totalmente terminado, incluindo parrilla tramex en arqueta da marxe oposto. Instalación de dous portacontenedores,  e instalación de novo colector de pvc .

Demolición de arqueta existente e instalación de nova arqueta prefabricada de formigon, incluido, incluindio a instalación de guillotinas para desvio de augas de regadío e parrilla tramex na sua parte superior, totalmente terminado. Colocación de tapas de reixas de función bisagras para levantado e resistente o paso de vehículos.

 

Curso Primeros Auxilios

ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA UN CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS EN ARBO

O  Concello de Arbo organiza un curso de formación de 20 horas sobre primeiros auxilios. Será impartido por Formagal e realizarase nas instalacións do Museo  Arabo de Arbo do 4 ao 8 de febreiro en horario de 16.30 a 20.30 horas. O prazo de inscrición atópase xa aberto e finalizará cando se cubran as vinte prazas asignadas, sendo publicada a lista de admitidos por orde de inscrición.

O curso, que ten un custo de 25€ por alumno que serán pagados o primeiro día do curso o responsable da empresa que imparte o mesmo, contará con monitores expertos e especializados validados pola Xunta de Galicia e terá todo o material necesario a disposición dos aprendices para o seguimento do curso. Ademais, realizarase un seguimento e avaliación dos resultados. Os interesados poden dirixirse ao concello a solicitar a súa inscrición.

 

Melloras en Estrada de O Couto

No lugar de o Couto, na estrada municipal que pasa polo centro do barrio, non existían cunetas para recollida de augas pluvais, o que supuña un problema tanto para os veciños, vehiculos que circulaban como para as vivendas sitas o lado das vivendas.

Por mor do temporal de chuvia e das fortes rachas de vento rexistradas en Arbo durante  no lugar de o  Couto e o non existir recollida de augas pluviais,  a auga filtrabase nas vivendas e nos muros sitos o lado da estrada, o que estaba facendo que os citados muros de contención corresen perigo.

As obras que se realizaron consistiron na excavación por medios mecanicos e manuais no lateral da estrada con tubaxe pasante do camiño e formigonado de cuneta de 72 metros lineais e a excavación para conexión de alcantarillado en vivendas e 2 arquetas de rexistro para a conexión.

Mellorar as infraestructuras de comunicación municipais que serven de acceso a distintas localidades do municipio, co obxetivo de favorecer as condicions de transito e seguridade viario, e deste modo, proporcionar mellora calidade de vida aos habitantes, contribuir a despoboación e formentar a actividade económica.

Nova Achega ao CEIP Antonio Carpintero

NOVAS MELLORAS NO 2018 PARA O CEIP ANTONIO CARPINTERO 


O CEIP Antonio Carpintero obtivo dous importantes subvencións NO ANO 2018 a través da Consellería de Educación para a mellora na fontanería do centro e para reparacións na fachada do colexio.


Concretamente, estes últimos traballos basáronse en dúas axudas deste organismo autonómico. Unha primeira subvención de 6000€ para a reforma de tuberías do centro, xa que presentaban grandes deficiencias que cómpre solucionar. Deste xeito, procedeuse a executar a mellora e modificación da fontanería do Centro Educativo. E unha segunda subvención dotada en 10000€ para realizar unha serie de reparaciones na fachada do edificio do centro de ensinos. Melloras no estado actual da fachada do edificio que son necesarias para a seguridade, estética e visibilidade do mesmo.


Ademais destas obras, a Xefatura Territorial de Cultura e Educación leva acometidas nos últimos tempos outras melloras no centro como son a reposición da carpintería, a reparación da cuberta, a reposición de cristais, a substitución de ventás e a reforma da calefacción, ou a mellora de toda a instalación eléctrica.


O CEIP Antonio Carpintero de Arbo tamén  recibe anualmente  una achega  do Concello de Arbo, por importe de 1800 euros para a realización de actividades cos nenos, outra achega de 1600 €.- para a realización das actividades organizadas pola ANPA A Lumbre, así como os traballos de mantemento que anualmente recibe o recinto do colexio por persoal municipal. O Concello de Arbo, asi como outras obras que se realizan a cargo do Concello de Arbo, a última a reparación e colocación de canalons para recollida de auga.


Nos últimos anos levase investido case 128.000 euros por parte da administración autonómica nas melloras do CEIP Antonio Carpintero.

 

Paradanta Inserta

REUNIÓN INFORMATIVA EN ARBO SOBRE EL PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO “PARADANTA INSERTA”

El Concello de Arbo organizó el pasado viernes día 7 la primera charla informativa acerca del programa integrado de empleo “Paradanta Inserta”. Una reunión, en el Centro de Interpretación del  Vino y la Lamprea “Arabo”, a la que acudieron más de 20 personas y que contó con la presencia del Alcalde de Arbo, Horacio Gil Expósito, la Técnica de empleo municipal de Arbo y el de A cañiza.

La charla sirvió para explicar con detalle el programa y aclarar las dudas e inquietudes de los asistentes. El Alcalde de Arbo manifiestó en la sala que la puesta en marcha de programas como este en la comarca resulta muy productiva, ya que permitirá insertar en el mercado laboral a ciudadanos de Arbo como resultado de las acciones llevadas a cabo a través del plan “A Paradanta Integra”. El regidor local animó a todos y todas para que se acerquen al Concello de Arbo, donde la Agente de empleo del Concello informará con detalle sobre este proyecto.

 

Los concellos de Covelo, Crecente, Arbo y A Cañiza participarán juntos en este programa de empleo del que se beneficiarán cien desempleados de estos municipios. El programa cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y sus alumnos son seleccionados de los inscritos en la oficina de empleo de A Cañiza. Estos programas integrados de empleo, que tienen un año de duración, tienen como objetivo la inserción laboral de los participantes. Afirmaron en la reunión que la previsión es que al menos treinta de los alumnos de estos municipios logren un trabajo al concluir el programa.

De esos cien alumnos, veinte serán personas menores de 30 años con baja calificación; quince personas desempleadas menores de 30 años calificadas; quince personas desempleadas perceptoras de subsidios de desempleo o RAI; veinte mujeres desempleadas; quince personas desempleadas de larga duración y quince personas desempleadas que no estén incluidas en ninguno de los grupos anteriores. Los concellos participantes ponen a disposición del proyecto instalaciones, equipaciones y personal propio cualificado, además de incorporar al proyecto contratación de personal adecuado como orientadores laborales.

Durante un año, recibirán sesiones de orientación y asesoramiento, entre otras actividades de carácter individual y personal, según su perfil laboral y profesional. Podrán participar en talleres de coaching y técnicas para la búsqueda de empleo, elaboración de curriculum, talleres de entrevista o movilidad geográfica. Asimismo, podrán formarse en informática e idiomas y realizar prácticas profesionales no laborales, así como cursos de formación como un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, entre otros.

 

REUNIÓN INFORMATIVA EN ARBO SOBRE O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO “PARADANTA INTEGRA”

O  Concello de Arbo organizou o pasado venres día 7 a primeira charla informativa acerca do programa integrado de emprego “Paradanta Inserta”. Unha reunión, no Centro de Interpretación do  Viño e a  Lamprea “Arabo”, á que acudiron máis de 20 persoas e que contou coa presenza do Alcalde de Arbo, Horacio Gil  Expósito, da Técnica de emprego municipal de Arbo e o de A Cañiza.

A charla serviu para explicar con detalle o programa e aclarar as dúbidas e inquietudes dos asistentes. O Alcalde de Arbo  manifestou na sala que a posta en marcha de programas como este na comarca resulta moi productiva, xa que permitirá inserir no mercado laboral a cidadáns de Arbo como resultado das accións levadas a cabo a través do “A Paradanta Integra”. O Alcalde animou a todos e todas para que se acheguen ao  Concello de Arbo, onde a Axente de emprego do  Concello informará con detalle sobre este proxecto.

Os concellos de Covelo, Crecente, Arbo e A Cañiza participarán xuntos neste programa de emprego do que se beneficiarán 100 desempregados destes municipios. O programa conta cun orzamento de 250.000 euros e os seus alumnos son seleccionados dos inscritos na oficina de emprego da Cañiza. Estes programas integrados de emprego, que teñen un ano de duración, teñen como obxectivo a inserción laboral dos participantes. Segundo afirmaron na reunión, a previsión é que polo menos trinta dos alumnos destes municipios logren un traballo ao concluír o programa.

Dos seus cen alumnos, vinte serán persoas menores de 30 anos con baixa cualificación; quince persoas desempregadas menores de 30 anos cualificadas; quince persoas desempregadas perceptoras de subsidios de desemprego ou RAI; vinte mulleres desempregadas; quince persoas desempregadas de longa duración e quince persoas desempregadas que non estean incluídas en ningún dos grupos anteriores. Os  concellos participantes poñen a disposición do proxecto instalacións, equipamentos e persoal propio cualificado, ademais de incorporar ao proxecto contratación de persoal adecuado como orientadores laborais.

Durante un ano, recibirán sesións de orientación e asesoramento, entre outras actividades de carácter individual e persoal, segundo o seu perfil laboral e profesional. Poderán participar en talleres de  coaching e técnicas para a procura de emprego, elaboración de curriculum, talleres de entrevista ou mobilidade xeográfica. Así mesmo, poderán formarse en informática e idiomas e realizar prácticas profesionais non laborais, así como cursos de formación como un curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, entre outros.

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011