Mesa Local de Coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero (MCL)

Que é?
 
Unha mesa local de coordinación interinstitucional é un instrumento operativo no que están representados todos os ámbitos municipais implicados, directa ou indirectamente, na loita contra a violencia de xénero, co obxecto de procurar una maior eficiencia da resposta ante a grave vulneración de dereitos que supón a violencia de xénero.
 
Obxectivos
 
O obxectivo xeral da MLC é promover, no ámbito municipal, políticas e actuacións para a erradicación da violencia de xénero.
Como obxectivos específicos:
 
1. Mellorar a detección precoz de casos de violencia de xénero.
2. Optimizar a coordinación dos axentes implicados na loita contra a violencia de xénero.
3. Ofrecerlles unha atención e unha resposta áxil ás vítimas.
4. Mellorar a protección daquelas que presenten alto risco.
5. Informar e sensibilizar na materia tanto os profesionais como a poboación en xeral.
 
Composición da MLC
 
Na MLC debe haber representación de todos os axentes que dentro do ámbito local estean involucrados, directa ou indirectamente, na materia.
 
A presidencia da Mesa debería asumila o/a alcalde/sa do concello, ou o/a concelleiro/a en quen delegue, e a secretaría asumila a persoa técnica que se designe por parte da concellaría competente en materia de violencia de xénero.
No concello de Arbo a MLC está composta por:
 
Presidencia
- O alcalde Horacio Gil Expósito.
 
Secretaría
- A técnica competente en Violencia de Xénero: a técnica de intervención familiar Ana Mª Domínguez Márquez.
 
Vogalías
- Concelleira de Servizos Sociais e Promocións da Igualdade: Salomé Troncoso Vieitez.
- Garda Civil: o sarxento Jose Diéguez González.
- Centro educativo: o director Javier Rodríguez Pérez
- Servizos sanitarios: o médico J. Ignacio Mena Cao.
- Servizos sociais: a traballadora social Mar Sousa Alfaya.
- Outros axentes: a psicóloga María Martínez Conde.
 
A MLC pode ampliar a representación a outras entidades, ben de forma estable ou ocasional, en razón da oportunidade.

 

Arquivos

Dia da Muller Traballadora 2016

El Concello de Arbo quiere celebrar el Día internacional de la Mujer Trabajadora, para ello ha expuesto a lo largo de toda la escalinata del concello imágenes de mujeres gallegas, célebres por su trayectoria profesional, como María Barbeito, Emilia Pardo Bazán o Celia Rivas como la primera mujer camionera de España.

Asimismo se ha colocado una pancarta en el balcón del Consistorio haciendo partícipe de este día a todos/as  los/as arbenses.

Servizos Sociais Comunitarios

Son servizos dirixidos  a toda a poboación.  O seu obxectivo é informar aos cidadáns sobre os distintos recursos, prestacións e dereitos en materia de servizos sociais, así como a valorar situacións problemáticas, orientar e asesorar na búsqueda de solucións.

UBICACIÓN

Enderezo: Concello de Arbo

Praza consistorio, 1

36430 – Arbo

Correo electrónico: concellodearbo@concellodearbo.es

Teléfono: 986 665 000

 

TÉCNICOS/AS E SERVICIOS QUE REALIZAN:

·         Traballadora social (Mar Sousa):

Horario: de luns a xoves de 9:00 horas a 13:00 horas, e os venres só con cita previa.

Correo electrónico: servizosocialarbo@yahoo.es

·         Educadora social (Ana):

Horario: de luns a venres de 8:00 horas a 15:00 horas.

Correo electrónico: educafarbo@hotmail.com

Orientación, información e asesoramento

Ten por obxecto informar e guiar ao cidadán dos distintos dereitos e recursos en materia de servizos sociais, así como orientar e asesorar a persoas e grupos afectados con problemáticas específicas,  diagnosticando a situación e derivándoa, se fose preciso, aos servizos sociais de atención especializada.

Áreas e recursos de maior interese para o cidadán:

§  Comunidade 

-          Axudas do Plan de Vivenda

-          Axuda económica para o pago de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico

-          Bono social eléctrico

-          Asistencia sanitaria

-          Reintegro de gastos  do Sistema de Saúde de Galicia

-          Asistencia xurídica gratuíta

-          Etc …

§  Dependencia

-          Valoración e recoñecemento da situación de dependencia nos supostos de emerxencia social.

-          Valoración e recoñecemento da situación de dependencia para menores de 3 anos.

-          Servizo de axuda no fogar SAAD

-          Servizo de atención diúrna e de noite para persoas en situación de dependencia

-          Servizo de atención residencial para persoas en situación de dependencia

-          Xantar na casa

-          Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia

-          Servizo de xeolocalización para persoas en situación de dependencia

-          Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal (065)

-          Centros de Día (Consorcio)

-          Centros residenciais para maiores propios da Xunta

-          Centros residenciais para maiores con prazas públicas concertadas

-          Etc….

§  Discapacidade

-          Pensión non Contributiva de Invalidez

-          Complemento de Terceira Persoa

-          Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada

-          Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)

-          Axudas de inclusión social (AIS)

-          Servizo de axuda no fogar

-          Recoñecemento do grao de discapacidade

-          Programa de Respiro Familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia

-          Termalismo Social IMSERSO

-          Prazas xuvenís e de inclusión (discapacidade) no programa Campaña de verán-2015

-          Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2015

-          Tarxeta de estacionamento

-          Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia

-          Abono anticipado de deducións por familia numerosa, monoparental ou discapacidade

-          Bono social eléctrico

-          Abono Social de Telefónica

-          Etc….

§  Familia e Infancia

-          Axudas de inclusión social (AIS)

-          Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

-          Título de Familia Numerosa

-          Carné familiar

-          Recoñecemento ou asimilación a categoría de descendente ao concibida/a

-          Estadías nas residencias de tempo libre

-          Punto de atención á infancia

-          Axudas do Plan de Vivenda

-          Axuda económica para o pago de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico …

-          Bono social eléctrico

-          Deducións no canon da auga a familias numerosas ou en risco de exclusión

-          Prestacións familiares da Seguridade Social

-          IRPF: Abono mensual anticipado da dedución por maternidade para traballadoras con fillos menores de 3…

-          Bonificacións no transporte interurbano para familias numerosas

-          Abono anticipado de deducións por familia numerosa, monoparental ou discapacidade

-          Asistencia xurídica gratuíta

-          Etc….

§  Maiores

-          Pensión non contributiva de xubilación

-          Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada

-          Centros de Día (Consorcio)

-          Ingreso en residencias para maiores con autonomía

-          Servizo de axuda no fogar

-          Termalismo Social IMSERSO

-          Programa "Ti tamén contas" 2015 - Deputación de Pontevedra

-          Programa de Saúde e Benestar 2015 - Deputación de Pontevedra

-          Programa diúrno de balnearios na provincia de Pontevedra "Coidarte 2015"

-          Coñece a túa provincia Deputación de Pontevedra

-          Benestar en balnearios 2015

-          Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO

-          Xantar na casa

-          Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia

-          Bono social eléctrico

-          Abono Social de Telefónica

-          Asistencia xurídica gratuíta

-          Etc ….

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011