Remate obras da estrada Couto - Paravedra

REMATE OBRA DA ESTRADA DE COUTO –PARVEDRA

Rematadas as obras na mellora de dous tramos de estrada de Couto a Paravedra no municipio de Arbo, gravemente danados como consecuencia dos temporais do pasado inverno, incluíndo as seguintes actuacións:

Execución de tres muros de mampostería para a contención da estrada.

Execución de cunetas formigonadas nos tramos sinalados.

Tamén se mellorou  o firme da estrada, para o cal se modifica lixeiramente o  eixe da estrada para arredarse da zona do desprendemento, polo que se fai necesario realizar un desmonte na marxe esquerda da estrada, procedéndose a continuación á pavimentación do vial con cara de rodadura de 5 cm. de espesor con previo estendido dunha cara de macadam bituminoso nas zonas de ampliación da calzada.

 

Por último dispúxose unha barreira flexible de seguridade na zona dos muros realizados

 

Remate das obras da Estrada da Barreira

CAMINO A BARREIRA

ESTADO ANTERIOR

ESTADO ACTUAL


A Consellería de Medio Rural,  a traves da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural ten previsto asumir a execución dentro do Plan de Emerxencias 2016  con cargo aos seus orzamentos as obras de infraestruturas rurais do Plan de Emerxencias 2016 consistentes en Camiño dA Barreira (Ref. X-13005)

As obras que se pretenden levar a cabo teñen por obxeto reparar e mellorar as condicions de uso dos camiños, facilitando as labores que teñen que levar a cabo os vecinos a través do uso do mesmo.

Ditas obras son fundamentalmente as seguintes:

*Desescombro e limpeza por medios manuais e mecánicos

*Colocación de tubería de regadío enterrada PVC 300 mm e realización de arquetas para os regantes

*Realización de muros de contención de manposteria

*Reparación do camino público mellorando pavimento con aportación de formigon

 

Remate das obras do Camiños de Sabugueiro

ESTADO ANTERIOR AS OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

A Consellería de Medio Rural,  a traves da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural ten previsto asumir a execución dentro do Plan de Emerxencias 2016  con cargo aos seus orzamentos as obras de infraestruturas rurais do Plan de Emerxencias 2016 consistentes en Camiño Sabugueiro

As obras que se pretenden levar a cabo teñen por obxeto reparar e mellorar as condicions de uso dos camiños, facilitando as labores que teñen que levar a cabo os vecinos a través do uso do mesmo.

Ditas obras son fundamentalmente as seguintes:

*Desescombro e limpeza por medios manuais e mecánicos

*Colocación de tubería de regadío enterrada PVC 300 mm e realización de arquetas para os regantes

*Realización de muros de contención de manposteria

*Reparación do camino público mellorando pavimento con aportación de formigon

 

Reparación falso teito Centro Mulitusos

 

REPARACIÓN FALSO TEITO DO CENTRO MULTIUSOS 

A intervención que se pretende, busca manter un estado de ornato e seguridade adecuado a actividade que nel se desarrolla  e a conservación do edificio que alberga  importantes representacións musicais e actividades culturais.

Area de intervención

O alcance da intervención abarca a:

-Demolición de falso teito existente

-Reparación do falso teito da aula P 1º, con placa lisa de 13 mm  de espesor suspendido de estrutura de perfiles de chapa de aceiro galvanizado en forma de U de 47 mm por medio de “horquillas” especiais e varilla roscada, totalmente terminado e rematado

-Retira de escombro a vertedoiro autorizado

Seguridade e saúde e medios auxiliares necesarios para a execución das obras.

 

 

 

                                        

Reparación Estrada de Vilar

REPARACIÓN DA ESTRADA DE VILAR

A Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, condeulle unha subvención por importe de 42.350,00 €- ao Concello de Arbo para o proxecto denominado Reparación de estrada de Vilar. Esta axuda representa o 100% sobre o orzamento do proxecto.

O obxeto do proxecto e a reparación dun tramo da estrada de acceso o núcleo de vilar na parroquia de Cabeiras.

Actualmente a estrada atopase en mal estado, debido a que produciu un desprendemento dun talud, a ausencia ou mal estado das cunetas e demais elementos de drenaxe e o  mal estado do firme no último tramo do vial, antes da entrada o nucleo de poboación

 

 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011