Mesa Local de Coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero (MCL)

Que é?
 
Unha mesa local de coordinación interinstitucional é un instrumento operativo no que están representados todos os ámbitos municipais implicados, directa ou indirectamente, na loita contra a violencia de xénero, co obxecto de procurar una maior eficiencia da resposta ante a grave vulneración de dereitos que supón a violencia de xénero.
 
Obxectivos
 
O obxectivo xeral da MLC é promover, no ámbito municipal, políticas e actuacións para a erradicación da violencia de xénero.
Como obxectivos específicos:
 
1. Mellorar a detección precoz de casos de violencia de xénero.
2. Optimizar a coordinación dos axentes implicados na loita contra a violencia de xénero.
3. Ofrecerlles unha atención e unha resposta áxil ás vítimas.
4. Mellorar a protección daquelas que presenten alto risco.
5. Informar e sensibilizar na materia tanto os profesionais como a poboación en xeral.
 
Composición da MLC
 
Na MLC debe haber representación de todos os axentes que dentro do ámbito local estean involucrados, directa ou indirectamente, na materia.
 
A presidencia da Mesa debería asumila o/a alcalde/sa do concello, ou o/a concelleiro/a en quen delegue, e a secretaría asumila a persoa técnica que se designe por parte da concellaría competente en materia de violencia de xénero.
No concello de Arbo a MLC está composta por:
 
Presidencia
- O alcalde Horacio Gil Expósito.
 
Secretaría
- A técnica competente en Violencia de Xénero: a técnica de intervención familiar Ana Mª Domínguez Márquez.
 
Vogalías
- Concelleira de Servizos Sociais e Promocións da Igualdade: Salomé Troncoso Vieitez.
- Garda Civil: o sarxento Jose Diéguez González.
- Centro educativo: o director Javier Rodríguez Pérez
- Servizos sanitarios: o médico J. Ignacio Mena Cao.
- Servizos sociais: a traballadora social Mar Sousa Alfaya.
- Outros axentes: a psicóloga María Martínez Conde.
 
A MLC pode ampliar a representación a outras entidades, ben de forma estable ou ocasional, en razón da oportunidade.

 

Arquivos

Emerxencia Social

Enténdese por axudas de Emerxencia Social ao conxunto de prestacións económicas ou en especie destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas ou complementariamente con outros recursos, situacións transitorias de necesidade, garantir mínimos de subsistencia ou reforzar procesos de integración familiar e inclusión social co fin de previr situacións de exclusión social.

A finalidade destas axudas é darlles resposta inmediata a situacións puntuais de necesidade, derivadas de gastos específicos de carácter básico como por exemplo: alimentación, vestiario, vivenda, uso básico da vivenda e equipamento desta, medicinas, tratamentos, aloxamento alternativo, desprazamentos de urxencia, actuacións extraordinarias no domicilio cando exista risco sanitario, enterramentos,etc... .

Para solicitala presentarase unha Instancia no Rexistro Municipal dirixida ao Alcalde

Voluntariado Social

É un programa que potencia as intervencións profesionais realizadas no municipio a partir da acción voluntaria, altruísta e responsable da xente, podendo chegar así a elementos da situación social que de outro modo sería imposible detectar polos diferentes profesionais.

Ten por obxectivo sensibilizar e motivar a persoas ou grupos do municipio cara a participación no voluntariado, recoller propostas dos voluntarios para xerar novas áreas de actuación e difundir publicamente as accións voluntarias para que a sociedade coñeza e valore a súa labor.

As áreas onde se levan a cabo estes servizos de voluntariado son as seguintes: protección civil, medio ambiente, formación, cultura e ocio, educación, saúde, atención aos maiores, infancia, mulleres, persoas con discapacidade ou colectivos en risco social.

Os destinatarios deste programa son persoas maiores de dezaseis anos de idade. Cada voluntario decidirá o tempo que quere participar e poderá escoller a área que mais lle interese.

SAF: Servizo de Axuda no Fogar

v    SAF: SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

É un servizo de axuda a persoas que precisan de colaboración para realizar distintas actividades da vida cotiá.

Calquera persoa ou unidade de convivencia pódese beneficiar del, sempre e cando se xustifique a súa necesidade, a partir dunha valoración técnica correspondente.

 De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

Este servizo ten dúas funcións ben diferenciadas: a realización de tarefas domésticas e o coidado e atención de persoas dependentes, co beneficio de poder permanecer nos seus fogares mentres as condicións o permitan.

Para ter acceso a este servizo é necesario  a presentación dunha solicitude (Anexo I), dirixida ao Alcalde, no Rexistro Municipal do Concello, acompañada da seguinte documentación:

I.    Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o ca

II.    Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III.    Certificado de convivencia.

IV.    Informe médico ou clínico sobre o seu estado de saúde.

V.    Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao de dependencia, de ser o cas

VI.    Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

           

1.  Fotocopia da última declaración da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacións do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2.  Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensións, subsidios e outros bens que posúan

3.  Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

4.  Calquera outra documentación que sexa requirida polo traballador/a social para a valoración do seu expediente.

O número de usuarios aumenta cada ano e neste momento son atendidas 40 persoas.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011