Festas Populares

Coa Solcitude deberá achegarse a seguinte documentación:  

 

  • Fotocopia DNI do solicitante
  • CIF   da Asociación solicitante
  • Acreditación de representación
  • Paxa Taxa
  • Documentación acreditativa da dispoñibilidade de seguro de responsabilidade civil
  • Documento acreditativo de designación, por que presente a declaración, da persoa física ou xurídica que debe de asumir a resposabilidade técnica da montaxe da instalación e aportar copia do seu documento de identificación (DNI, CIF).
  • A marcación CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as súas características
  • Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede
  • Permiso de circulación e ITV en vigor do escenario móbil ou documento acreditativo das características(no caso doutro tipo de instalación)
  • Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa aplicable

 

- Comunicación de actividade sengún  modelos festas e verbenas tras entrada en vigor en xullo 2018 da nova Lei de espectáculos de Galicia

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011