MELLORA NA EDAR DE BARCELA

MELLORA NA EDAR DE BARCELA 
 
 
Concello de Arbo, realizara  obras de “MELLORAS NA EFICIENCIA ENERXÉTICA E REPARACIÓNS NA EDAR CHAN DE BARCELA-ARBO (PONTEVEDRA)”, tras a sinatura do Convenio para investimentos Ambientais entre a Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Arbo.
 
A actuación conta con financiamento da Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes,  no importe de 48.388,48 €, que  se  corresponde co 100% do investimento
 
O expediente esta en proceso de contratación 
 
O Concello de Arbo, esta realizando nestas semanas o procedemento de contratación para as actuación de mellora na eficiencia enerxética e reparación na EDAR de Barcela-Arbo. 
Tendo en conta a necesidade extraordinaria e urxente de asistencia por parte deste Concello  solicitouse colaboración a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para acometer o proxecto de mellora na eficiencia enerxética e reparacións na EDAR de Chan de Barcela, que ten como obxecto reparar os equipos electromecánicos avariados, o que ademais implicará importantes melloras na eficiencia enerxética desta instalación ao permitir adecuar a demanda enerxética ás necesidades de depuración, ao mesmo tempo que se responderá á  necesidade de atender a grave situación existente como consecuencia da avaría que sufriu a bomba de cabeceira da EDAR que afecta gravemente ao funcionamento desta planta depuradora, que evita a vertedura directa das augas residuais. 
O Concello de Arbo asinaba un convenio coa Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Arbo  con data 10.08.2022,   para a actuación denominada “Melloras na eficiencia enerxética e reparacións na EDAR Chan Barcela-Arbo”,  polo que esta actuación conta con financiamento da Xunta de Galicia,  no importe de 48.388,48 €, que  se  corresponde co 100% do investimento
Esta planta é de fabricación do ano  2005, polo tanto, aínda o proceso de depuración segue sendo tecnoloxicamente adecuado, tanto os motores como a instrumentación de control poden mellorarse e sobre todo, obter con elo unha mellora da eficiencia enerxética, e polo tanto unha redución no gasto enerxético que a súa xestión supón. 
As obras, ademais de reducir o consumo enerxético da depuradora, permitirá mellorar o proceso de depuración. 

ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE CARTEIS DA “LXII FESTA DA LAMPREA”: CATEGORÍA LIBRE CELEBRADA O DÍA 2 DE FEBREIRO DE 2022.

ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE CARTEIS DA “LXII FESTA DA LAMPREA”: CATEGORÍA LIBRE CELEBRADA O DÍA  2 DE FEBREIRO DE 2022.

 

Á vista das bases do concurso de carteis da “LXII Festa da Lamprea”: Categoría Libre aprobadas  pola Alcaldía  por resolución nº 648/2021  de 15.12.2021   para deseñar o cartel para “LXII Festa da Lamprea” promovendo así a principal festa gastronómica do Municipio que terá lugar os día 22,23 e 24 de abril do ano 2022.

 

Reunidos o día 2 de febreiro de 2022, ás 13:00 h.,  os membros do xurado que a seguido se relacionan designados por Resolución da Alcaldía  nº 30/2022 de data 26.01.2022:

 

-Teodoro de Francisco Antes, Arquitecto Municipal do Concello de Arbo.

-Lucía Costa Pereira, Secretaria da “Asociación  Deportiva C. Fútbol de Arbo”

-María Praxedes Francisco, representante do BANCO SANTANDER, en representación do ámbito empresarial.

-María Saladina Alonso Fernández.

Secretaria: Patricia Hernández Estévez, Secretaria do Concello de Arbo, que terá voz pero non voto.

 

Ausentes: Xerente de Restaurante A Rula, en representación do ámbito da hostalería, que escusa a súa asistencia.  

 

Está presente  no acto   o Sr. Alcalde, e non asiste o Sr. Concelleiro de Cultura.

 

Tendo en conta que nas bases se establecen tres premios:

1º Premio: 800,00 euros.

2º Premio: 400,00 euros.

3º Premio: 200,00 euros.

Unha vez rematado o prazo para a entrega das propostas o 17.01.2022, preséntanse en prazo  sete (7) sobres pechados e debidamente selados na oficina de correos e rexistrados de entrada no Concello.

 

Tras o exame das propostas de cartel presentadas en prazo,  o xurado acorda admitir as sete (7)  propostas recibidas,  ao terse presentado en forma e prazo conforme ao disposto na base 3ª das Bases do Concurso aprobadas.

 

Unha vez examinadas por parte dos membros do xurado as sete (7)  propostas presentadas e admitidas, e tras establecer o resultado da súa valoración en base aos criterios fixados nas bases e relativos á creatividade, o impacto visual e a súa relación coa filosofía do evento, resultan os tres carteis premiados, procedendo á apertura dos sobres pechados nos que figuran os nomes e identificación dos autores dos mesmos, sendo o resultado o seguinte e pola orde que se reflicte:

 

1º Posto: César Núñez Álvarez, de Astorga-León,  correspondéndolle o 1º Premio fixado nas bases polo cartel presentado  con R.E. núm. 66 de 14.01.2022 (selado e presentado na oficina de correos o 13.01.2022): Lema: A toda cor.

 

2º Posto: Rubén Lucas García, de Murcia,  correspondéndolle o 2º Premio fixado nas bases polo cartel presentado  con R.E. núm. 86 de 19.01.2022 (selado e presentado na oficina de correos o 17.01.2022), que participa con dous carteis, sendo o gañador o de: Lema: “A de Arbo”.

3º Premio: Tamara Filgueira Vázquez, de  Cerdedo-Cotobade, correspóndelle o 3º Premio fixado nas bases polo cartel presentado co  R.E. núm. 85 de 19.01.2022 (selado e presentado na oficina de correos de Astorga-León o 17.01.2022): Lema: “Lampreando”.

A continuación procédese a abrir os restantes sobres pechados nos que figuran os nomes e identificación dos autores dos demais carteis presentados a concurso e admitidos:

- Beatriz González Paz, de Vigo-Pontevedra (R.E. núm. 62 de 13.01.2022), que participa cun só cartel.

- Marcos Dios Almeida, de Vilaboa-Pontevedra (R.E. núm. 77 de 18.01.2022, que foi selado e presentado na oficina de correos o 17.01.2022), que participa con dous carteis cos lemas: “Corazonciño” e “Xuntiñas”.

-Jesús Vázquez Pérez, Barcela-Arbo (R:E. núm. 72 de 17.01.2022), que participa cun só cartel.

-Miguel Pérez Ramudo, Cambados-Pontevedra (R:E. núm. 67 de 14.01.2022, que foi selado e presentado na oficina de correos o 13.01.2022), que participa cun só cartel co lema: “Atrapa a Lamprea”.

De acordo coas bases,  as propostas presentadas e premiadas quedarán en poder do Concello, podendo facer uso das mesmas para calquera evento que desenvolva, e podendo ser obxecto de exposición ou reprodución por parte dos convocantes, sen que elo dea dereito a retribución algunha para os concursantes. 

 

O Concello poderá efectuar cantas reproducións precise do cartel que obteña o premio e difundilo, sen que polo seu autor poda evocar dereitos ao respecto, podendo empregar a imaxe completa do cartel ou parte dela para realizar material relacionado coa festa.  

Do mesmo xeito, poderá introducir algunha modificación nos carteis premiados se existira algunha dificultade técnica para a súa impresión ou para introducir algún texto ou logotipo que non figure inicialmente nas bases.

As obras non premiadas devolveranse aos seus autores, podendo estes pasar a recollelas polas dependencias municipais  a partir do quinto dia posterior ao fallo do xurado no mesmo lugar onde foron entregadas.

Non sendo outro o obxecto desta reunión, levántase a presente en Arbo a 02.02.2022, sendo asinada polos asistentes en mostra da súa conformidade.

Teodoro de Francisco Antes, Arquitecto Municipal do Concello de Arbo.

Lucía Costa Pereira, Secretaria da “Asociación  Deportiva C. Fútbol de Arbo”

María Praxedes Francisco, representante do BANCO SANTANDER

María Saladina Alonso Fernández.

A Secretaria,  dando fe do acto, Patricia Hernández Estévez

“MELLORA PAVIMENTO E DRENAXE NO CAMIÑO PORTAFEITO ACCESO A EIDOS DE ARRIBA (SELA)”.

OBRAS DE “MELLORA PAVIMENTO E DRENAXE NO CAMIÑO PORTAFEITO ACCESO A EIDOS DE ARRIBA (SELA)”.

No día de hoxe aprobase o inicio do proceso de  licitación do proxecto MELLORA PAVIMENTO E DRENAXE NO CAMIÑO PORTAFEITO ACCESO A EIDOS DE ARRIBA”., na parroquia de Sela, cun orzamento que ascende a 79.911,68 euros, IVE engadido.

 

Trátase dunha actuación que serve para mellorar de xeito notable o proxecto contemplado inicialmente para a o Acceso aos Eidos de Arriba en Sela

 

A actuación conta cunha achega da Deputación Provincial no marco do Plan Concellos 2021 LIÑA 1-INVESTIMENTOS,

 

A primeira e segunda fase deste vial foi acometido pola  Xunta de Galicia  cunha financiación do 100%

ABASTECEMENTO DO CUARTO

ARBO LICITA A RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN CUARTO, PARROQUIA DE SAN CRISTOVO DE MOURENTAN, ARBO

  • As obras consistirán na construción dunha rede abastecemento de subministración de auga potable para substituír á actual rede de abastecemento en mal estado. 
  • Orzamento: 49.979,74 €  (IVE 21% incluído).
  • Esta actuación conta con financiamento do 100% de Augas de Galicia

 

O Concello de Arbo, licita a obra de renovación da rede de abastecemento en Cuarto da Parroquia de San Cristovo de Mourentan.

O importe das actuacións ascende a 49.979,74€ € (IVE 21% incluído), e contan co financiamento do 100% de Augas de Galicia, dacordo coa Resolución do 12 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración, financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021.

Obxecto do contrato:

O obxecto do contrato ven constituído por  unha serie de actuacións co obxectivo de mellorar a rede de abastecemento do  Concello de Arbo, en concreto no lugar de Cuarto, na parroquia de San Cristovo de  Mourentán.

 O alcalde, Horacio Gil – informa que con esta obra, “preténdese unha solución máis  adecuada e a descrición das actuacións necesarias para repoñer as redes de abastecemento do   Concello   de Arbo, en concreto  no  lugar  de Cuarto,  na  parroquia  de San  Cristovo  de  Mourentan”

Para iso no proxecto, defínese, tanto o tipo de tubaxe, os diámetros e presións nominais das mesmas, así como o mellor trazado das tubaxes que se repoñen. Tamén se repoñerán as acometidas que parten da rede principal a cada unha das vivendas.

Dende o goberno arbense, queren garantir o abastecemento sen cortes por avarías, dado que  a tubaxe existente  sofre roturas con bastante asiduidade, ocasionando cortes na subministración de auga ás vivendas existentes no núcleo de Cuarto, manifesta Horacio Gil.

O Concello de Arbo, non conta con medios nin persoais nin materiais para a realización  das obras proxectadas e que son necesarias porque  este tramo de tubaxe que se pretende mellorar, sofre constantes avarías, e estas supoñen numerosos cortes na subministración de auga ás vivendas existentes no núcleo de Cuarto e Pimende.

O  Concello desexa arranxar esta problemática, e decide renovar a tubaxe existente, entre a arqueta do cruzamento do desvío aos núcleos e ata a zona sur do núcleo de  Pimende, mediante a reposición da mesma,  con tubaxe en  polietileno de alta densidade de diámetro 90 mm e 16 bar  de presión  e  tubaxe  de  PEAD    de diámetro    40 mm,  repoñer as arquetas  que aloxarán as válvulas de corte e as válvulas redutoras de presión e renovar as acometidas domiciliarias.

Todo elo, co fin de garantir unha mellora prestación deste servizos básico aos veciños e veciñas deste núcleo de poboación.

 

“MELLORA PAVIMENTO E DRENAXE NO CAMIÑO PORTAFEITO ACCESO A EIDOS DE ARRIBA (SELA)”.

OBRAS DE “MELLORA PAVIMENTO E DRENAXE NO CAMIÑO PORTAFEITO ACCESO A EIDOS DE ARRIBA (SELA)”.

 

  • A Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 9 de xullo de 2021, adoptou  conceder unha subvención ao Concello de Arbo, no marco do Plan Concellos 2021 LIÑA 1-INVESTIMENTOS, con destino ao financiamento do investimento “MELLORA PAVIMENTO E DRENAXE NO CAMIÑO PORTAFEITO ACCESO A EIDOS DE ARRIBA (SELA)”.

 

  • Importe das obras 79.911,68 €

 

 

 

 

 

ACTUACIÓNS

 

O obxectivo do presente proxecto no ramal en saburra e no ramal 1, é a execución dunha nova capa de rodadura, tomando como base o pavimento actual, que será a base do pavimento proxectado. Previamente realizarase unha  explanación da devandita base no ramal saburras, no ramal 1 será necesario conformar a chaira realizando desmonte e perfilado de noiros, e estendendo e compactando base de saburra. Posteriormente aplicarase unha rega de adherencia  ECR-2 cunha dotación de 1 kg/ m2 para posteriormente estender unha capa de mestura  bituminosa en quente tipo AC 16 Surf D (antigo D-12) de 5 cm de espesor. Así mesmo realizarase o rozado mecánico de cunetas e noiros por ambas as marxes do camiño.

Nos ramais 2 e 3, executarase desmonte e terraplén, para posteriormente compactar a chaira, que quedará como pavimento final do camiño.

En todos os ramais, complementarase a actuación coa execución de canalizacións de drenaxe de pluviais, consistentes en cuneta de drenaxe lonxitudinal en terras ou en formigón, arquetas de recollida de augas e canalizacións de drenaxe transversal e de salva cunetas para acceso a leiras.

Unha vez finalizados os traballos de pavimentación marcaranse os bordos de calzada con marca viaria.

 

 

“Subministro de material para colocar San Xoán de Arbo – LOTE I”

O concello de Arbo contrata o  Subministro de material para colocar San Xoán de Arbo – LOTE I”, de acordo coa concesión de subvención concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra ao Concello de Arbo - Plan de obras e Servizos (Plan Concellos) 2021, dentro da Liña 1 – Investimentos.

Orzamento do subministro:    3.241,17 €                       

A actuación  a realizar consiste no suministro de balaustrada de aceiro no lugar de Cruceiro (San Xoan) en Arbo.

Coa execución das actuacións contempladas no presente proxecto preténdese acadar un múltiple obxectivo:

 

  • Mellorar o servizo a cidadanía e a calidade do mesmo
  • Mellorar a seguridade  dos usuarios

 

REHABILITACIÓN CASCO HISTORICO

 O Concello de Arbo realizara   obras de rehabilitación do casco histórico de Arbo ”, tras resolución de concesión de Subvención pola Deputación         Provincial de Pontevedra por acordo da  Xunta  de Goberno  de data  10 de decembro de 2021, no marco da convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2021.

Orzamento das obras: 4.489,10 € (IVE 21% incluído).

Achega da Deputación: 3.017,18 € 

Aportación do Concello con cargo a Fondos Propios: 1471,92€.-

A intervención conten os seguintes procesos e materiais:

Demolicion de pavimento de granito existente roto ou en malas condicións .

Execución de pavimentación con laxas de granito.

Reparacion de pavimentación con laxas de granito.

O patrimonio cultural  e arquitectónico é a expresión da totalidade de coñecementos, crenzas e valores, tanto artísticos como filosóficos e morais, que conforman a tradición das persoas e é a base das súas actividades expresadas en termos físicos de espazo e tempo, a través de procesos e axentes específicos.

 

SUMINISTRO DE MATERIAL EN ZONAS PUBLICAS DO CASCO URBANO

Rematada a colocación de “Subministro de Material para colocar en distintos puntos do Concello, San Juan, Barcela, Sela, Cabeirazs e Zonas Públicas do Casco Urbano,

o Concello de Arbo solicitou subvención que foi  concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos - Plan de obras e Servizos (Plan Concellos) 2021, dentro da Liña 1 – Investimentos, mediante Resolución da Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra de 04.08.2021, no importe de 12.055,05 € para Subministro de Material  en zonas públicas do Casco Urbano en Barcia e San Xoán, sobre a base da memoria técnica para o “Subministro de material para colocar en distintos puntos do Concello: San Xoán, Barcela, Sela, Cabeiras e zonas públicas do casco urbano”, asinada polo arquitecto municipal D. Teodoro de Francisco Antes en data 12.05.2021.

 

 Ir � p�xina seguinte Ir � �ltima p�xina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011